Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.


Kế hoạch triển khai hoạt động

Phát động thi đua trong CNVC- LĐ thành phố Đà Nẵng năm 2012
Đăng ngày : 10/01/2012 07:00:00 - 4784 lượt xem
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. ĐÀ NẴNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   01  /KH-LĐLĐ                                          Đà Nẵng, ngày  04  tháng 1 năm 2012
                   

KẾ HOẠCH
Phát động thi đua trong CNVC- LĐ thành phố Đà Nẵng năm 2012

          Năm 2012  năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ thành phố, để phát huy những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2011, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tiếp tục phát động phong trào thi đua sâu rộng trong CNVC-LĐ, các cấp Công đoàn thành phố phấn đấu vượt qua khó khăn, lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng các ngày lễ lớn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội thành phố năm 2012, với nội dung chủ yếu sau:
       
      I. MỤC TIÊU THI ĐUA:

      Động viên cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất công tác với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập  cải thiện đời sống cho CNVC- LĐ, góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy SXKD, góp phần ổn định thị trường, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
    Tổ chức các phong trào thi đua gắn liền với  việc đẩy mạnh ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong CNVC-LĐ và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của LĐLĐ thành phố thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH Trung ương “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.

      II. NỘI DUNG THI ĐUA

Các cấp Công đoàn thành phố chủ động và phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức tốt các nội dung sau:
       1-Trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế:
- Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí hành chính, giảm định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng; nâng cao hiệu suất, năng lực của máy móc thiết bị, thực hiện các công trình sản phẩm, tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng cao.
- Phát huy quyền làm chủ của CNVC-LĐ, thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở; 100% Công ty TNHH 1 thành viên tổ chức Đại hội Công nhân viên chức, trên 50% Công ty cổ phần, Công ty TNHH có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị Người lao động.
- Xây dựng thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể, nâng tỷ lệ Cog đoàn cơ sở doanh nghiệp ký Thỏa ước lao động tập thể đạt 80%, Công đoàn chủ động tham gia xây dựng thang lương, bảng lương tại doanh nghiệp và chăm lo đời sống việc làm, thực hiện tốt các chính sách với người lao động,
       2- Trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp phát huy dân chủ,100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCC, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.  Đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy trí tuệ, sáng tạo, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong Cán bộ, công chức, viên chức; cải tiến lề lối làm việc, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo ra hiệu suất công tác cao, xây dựng cơ sở văn  minh, văn hóa, , dựng Người cán bộ, CCVC "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị.
      3- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVC-LĐ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp. Trong đó, số CNLĐ trực tiếp sản xuất/tổng số đảng viên được kết nạp đạt 15%. Các cấp công đoàn củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán. trong CNLĐ. Tổ chức tốt  các hoạt động “Tháng Công nhân” (từ 1/5 đến 31/5) và Giải thể thao CNVCLĐ thành phố lần thứ III năm 2012.
      4- Tổ chức tốt phong trào học tập, nâng cao trình độ học vấn, chính trị, kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ góp phần nâng cao trình độ về mọi mặt cho CNVC- LĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Mở lớp học bổ túc văn hóa cho CNLĐ. Đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, vận động CNVC- LĐ đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phòng chống các tệ nạn xã hội, tiếp tục phát huy thành quả chương trình " 5 không", tích cức tham gia  thực hiện có hiệu quả chương trình " 3 có" của thành phố.
     Tổ chức các Hội thi tay nghề, thi thợ giỏi, nghiệp vụ giỏi trong các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp nhằm khuyến khích CNVC- LĐ tích cực học tập nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ.
       5- Nâng cao hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CNVC-LĐ và phong trào “Xanh - sạch - đẹp”, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, Tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ở các cấp, tiến tới Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi thành phố lần thứ VI. Vận động CNVC-LĐ gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, cuộc vận động “CNVC-LĐ tham gia giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông” và đi đầu trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".
      6- Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. thành lập 115 Công đoàn cơ sở; phát triển 9.570 đoàn viên mới. 100% doanh nghiệp có trên 50 lao động được thành lập Công đoàn cơ sở.
      7- Tổ chức vận động CNVC-LĐ thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội,  đóng góp xây dựng: Quỹ "Ngày vì người nghèo", Quỹ "Mái ấm Công đoàn", nâng cao hiệu quả chương trình "Mái ấm Công đoàn", trợ cấp cho CNVCLĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và CNVCLĐ.

     III- THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC ĐỢT THI ĐUA:

     Đợt 1: Từ đầu năm đến ngày 30/6/2011:
     Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2012), kỷ niệm 37 năm ngày Giải phóng thành phố ĐN (29/3/1975-29/3/2012), kỷ niệm Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5, kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2012) và hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2012.
     Đợt 2: Từ 30/6 đến 31/12/2012
     Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2012), kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, , phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012.
    
    IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị, cơ sở và kế hoạch của LĐLĐ thành phố, các cấp Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, chỉ đạo và phát động thi đua đạt đến 100% đơn vị, cơ sở, phân công trách nhiệm vụ cụ thể, đôn đốc kiểm tra thực hiện.
    2. Lựa chọn các hình thức, biện pháp thích hợp với từng ngành nghề, đơn vị, cơ sở tổ chức các đợt thi đua ngắn ngày; đăng ký và thực hiện các đề tài sáng kiến, công trình sản phẩm mới, đề nghị LĐLĐ thành phố và Tổng Liên đoàn gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn; các cấp Công đoàn tổ chức việc đăng ký giao ước thi đua và gửi bản đăng ký nội dung thi đua năm 2012 về LĐLĐ thành phố.
3.Tiến hành sơ kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương "Người tốt, việc tốt", nhân tố mới của từng ngành, địa phương và từng đơn vị.
.
        Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đề nghị các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát động phong trào thi đua trên của LĐLĐ thành phố, đưa phong trào thi đua và hoạt động công đoàn không ngừng  phát triển. góp phần xứng đáng cùng với Đảng bộ, nhân dân thành phố phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012 và những năm tiếp theo ./.
   
  Nơi nhận:                                                          TM. BAN THƯỜNG VỤ
    - Tổng LĐLĐ VN;                                                   PHÓ CHỦ TỊCH   
    - TU Đà Nẵng;
    - Ban DV TU;                           
    - UBND TP;
     - Hội đồng TĐKT TP;
     - Các cấp CĐ                 
     - Lưu VT, CSPL.
.                                
                                                                          
Nguyễn Thị Chiến
   


   


Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TLĐ ngày 27/12/2010 ...
Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của ...
Kế hoạch hội trại các cháu
Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em
Phụ lục số lượng phong trào CNVC – LĐ
Mẫu đăng ký tham gia thi đấu giải thể thao CNVCLĐ tp ...
Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại ...
Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Hội ...
Tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) ...
Tình hình thực hiện “Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ ...
Hoạt động nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ năm 2009 & ...

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết