Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.


Kế hoạch triển khai hoạt động

Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp
Đăng ngày : 20/03/2012 07:00:00 - 10307 lượt xem
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP ĐÀ NẴNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số :11/KH - LĐLĐ                                           Đà Nẵng, ngày 20  tháng 3  năm 2012


                                                                             KẾ HOẠCH
                                 Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu
                        Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2013 – 2018

      
        Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-TLĐ ngày 13//3/2012 cuả Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc “Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2013 - 2018
.
         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

       1. Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các Nghị quyết của Ban Chấp hành TW Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội đảng các cấp vào phong trào CNVCLĐ. Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của tổ chức công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp rộng rãi CNVCLĐ vào tổ chức công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.
       2. Đại hội công đoàn các cấp có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng tình hình phong trào CNVCLĐ, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình, nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên; rút ra những bài học kinh nghiệm về thành công, phân tích rõ yếu kém và nguyên nhân để xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ tới.
      3. Thông qua đại hội lựa chọn, bầu vào ban chấp hành công đoàn các cấp những cán bộ có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, có uy tín trong phong trào công nhân, công đoàn, dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; tăng cường năng lực cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; nâng cao uy tín, vị thế công đoàn trong xã hội.
     4. Đại hội công đoàn các cấp phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn. Đi đôi với việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp phải quan tâm đến việc góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
     5. Phương châm của đại hội: Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực
.
     II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

    1. Nội dung
- Thảo luận, thông qua các báo cáo của ban chấp hành; quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của công đoàn cấp mình.
- Tham gia góp ý dự thảo các văn kiện của đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp.
- Đề xuất kiến nghị các nội dung, nhiệm vụ trình Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và nội dung sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
- Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới của công đoàn cấp mình và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.
    2. Phương thức tiến hành
- Đại hội công đoàn các cấp chỉ tổ chức 1 lần từ cấp cơ sở trở lên.
- Công đoàn các cấp đã hết nhiệm kỳ, chưa hết nhiệm kỳ, nơi có Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời được phép kéo dài hoặc tổ chức đại hội sớm để từng bước phù hợp với tiến độ đại hội nhiệm kỳ chung của toàn quốc. Thời gian kéo dài hoặc đại hội sớm không vượt quá quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam: Công đoàn cấp trên cơ sở không quá 12 tháng, công đoàn cơ sở không quá 06 tháng.
- Những công đoàn cơ sở nếu mới đại hội trong năm 2011 thì chỉ tổ chức hội nghị đại biểu để đóng góp vào dự thảo báo cáo và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.
     3. Một số yêu cầu cụ thể về nội dung, phương thức tổ chức đại hội
     3.1. Về chuẩn bị xây dựng, thảo luận báo cáo trình đại hội
- Về nguyên tắc, báo cáo phải được xây dựng từ cơ sở lên. Báo cáo của công đoàn các cấp cần ngắn gọn, có phụ lục về kết quả hoạt động công đoàn bằng số liệu để đại biểu theo dõi. Phải đánh giá rõ những vấn đề có liên quan đến CNVCLĐ như: Việc làm, tiền lương, điều kiện lao động, cơ chế dân chủ... và kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội công đoàn cấp mình trong nhiệm kỳ qua; rút ra khuyết điểm, yếu kém; làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, bài học kinh nghiệm. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, cần nêu rõ phương hướng chung, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ và giải pháp.
- Báo cáo cần làm rõ nhiệm vụ và giải pháp của tổ chức công đoàn. Tập trung vào vấn đề phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở và những vấn đề người lao động quan tâm như: Việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội.
- Trong quá trình thảo luận, công đoàn cấp dưới không nhất thiết phải thảo luận toàn bộ dự thảo báo cáo của công đoàn cấp trên, mà chỉ thảo luận những vấn đề sẽ được thảo luận, biểu quyết tại đại hội công đoàn cấp trên.
     3.2. Về thảo luận tại đại hội
- Trong đại hội không tham luận, báo cáo thành tích, cần đi sâu thảo luận mục tiêu và biện pháp cụ thể trong dự thảo báo cáo; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp công đoàn quan tâm giải quyết và các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.
- Khuyến khích đối thoại, chất vấn những vấn đề cụ thể tại đại hội.
     4. Thời gian và tiến độ đại hội công đoàn các cấp
- Công đoàn cấp cơ sở không quá 1 ngày; những CĐCS lớn, đông đoàn viên có thể tổ chức 1,5 ngày; tiến hành từ quý II/2012 và hoàn thành trong quý III/2012.
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không quá 2 ngày; tiến hành sau khi đại hội xong cấp CĐCS và hoàn thành trong quý IV/2012.
- Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 không quá 3 ngày, hoàn thành trong tháng 3/2013.

     III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
     1. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội
Ban thường vụ công đoàn các cấp có trách nhiệm giúp ban chấp hành toàn bộ công việc chuẩn bị cho đại hội, thành lập các tiểu ban để triển khai công việc của đại hội gồm:
 - Tiểu ban nội dung                    - Tiểu ban tổ chức, phục vụ
 - Tiểu ban nhân sự                     - Tiểu ban tuyên truyền

     2. Về công tác chuẩn bị nhân sự bầu ban chấp hành công đoàn các cấp
     2.1.  Tiêu chuẩn chung của ủy viên ban chấp hành
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; có uy tín, có phương pháp họat động quần chúng và khả năng đoàn kết tập hợp được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
- Có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực công tác công đoàn và tham gia quyết định các chủ trương công tác của ban chấp hành công đoàn; có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác công đoàn.
- Có tinh thần trách nhiệm, có sức khoẻ, đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; không cục bộ bản vị, cơ hội; không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng, kiên quyết chống tham nhũng và lãng phí.
Căn cứ tiêu chuẩn trên, các cấp công đoàn cần cụ thể hoá cho sát yêu cầu nhiệm vụ của từng cấp công đoàn.
      2.2.  Điều kiện tham gia ban chấp hành
Người tham gia ban chấp hành ngoài đảm bảo theo tiêu chuẩn, còn phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Về tham gia ban chấp hành lần đầu: Có đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất trọn một nhiệm kỳ đại hội công đoàn.
- Về tái cử ban chấp hành: Có đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất 1/2 nhiệm kỳ. Những trường hợp còn thời gian công tác dưới ½ nhiệm kỳ sẽ do công đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định cụ thể.
- Người tham gia ban chấp hành phải có lý lịch rõ ràng, tự nguyện và có điều kiện tham gia các hoạt động của ban chấp hành.
      2.3.  Cơ cấu ban chấp hành công đoàn
Ban chấp hành công đoàn các cấp được cấu tạo theo hướng có cơ cấu, số lượng hợp lý, đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa và sự phát triển, được chuẩn bị theo quy trình dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc.
- Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn ủy viên BCH là chính, cần có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính đại diện của đoàn viên để đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cấp công đoàn, nhưng nhất thiết không vì cơ cấu mà làm giảm chất lượng ủy viên BCH.
- Ban chấp hành công đoàn các cấp cần có 3 độ tuổi (dưới 40, từ 40 đến 50, từ 50 tuổi trở lên) bảo đảm tính phát triển, kế thừa, trẻ hoá và phát triển theo hướng tăng cường cán bộ nữ, phấn đấu đạt 30% nữ trong BCH công đoàn các cấp. Coi trọng cơ cấu đoàn viên trực tiếp sản xuất, người ngoài đảng trong các thành phần kinh tế.
     2.4.  Số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra
Số lượng uỷ viên ban chấp hành cấp nào do đại hội cấp đó quyết định, song không vượt quá số lượng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X như sau:
- Ban chấp hành công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn không quá 15 uỷ viên. Công đoàn cơ sở có từ 3.000 đoàn viên trở lên không quá 17 ủy viên.
- Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không quá 25 uỷ viên.
- Ban chấp hành Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng không quá 35 uỷ viên.
Trường hợp do nhu cầu phải tăng thêm số lượng ban chấp hành vượt quá quy định phải được công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét đồng ý, nhưng số lượng BCH tăng thêm cũng không vượt quá 10% so với quy định trên.
Số lượng ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X.

      3. Số lượng đại biểu đại hội và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên
      3.1. Số lượng đại biểu chính thức của đại hội công đoàn các cấp do BCH công đoàn cấp triệu tập tại đại hội quyết định căn cứ vào số lượng đoàn viên, số lượng CĐCS, nghiệp đoàn và tình hình cụ thể của đơn vị theo quy định Hướng dẫn thi hành Điều lệ khoá X như sau:
- Đại hội CĐCS, nghiệp đoàn, CĐCS thành viên không quá 150 đại biểu. Công đoàn cơ sở có từ 5.000 đoàn viên trở lên không quá 200 đại biểu.
- Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không quá 200 đại biểu.
- Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng không quá 300 đại biểu.
Trường hợp đặc biệt, nếu cần phải tăng thêm số lượng đại biểu chính thức phải được công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét, đồng ý, nhưng số lượng đại biểu tăng thêm cũng không vượt quá 10% so với quy định trên.
      3.2. Việc bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên và kiểm tra tư cách đại biểu thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X, ngoài ra cần chú ý một số vấn đề sau:
- Đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên được bầu theo sự phân bổ của công đoàn cấp triệu tập đại hội.
- Phải lựa chọn những đại biểu là cán bộ, đoàn viên có phẩm chất, có năng lực tiêu biểu cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, cho trí tuệ của tập thể đoàn viên, CNVCLĐ; có khả năng lĩnh hội, đóng góp vào các nghị quyết và sự thành công của đại hội.
- Bảo đảm các tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý theo đặc điểm cụ thể của từng cơ sở, từng ngành, từng địa phương để cơ cấu đại biểu là đoàn viên trực tiếp sản xuất đại diện cho các thành phần kinh tế, đại biểu là nữ.

      4. Số lượng đại biểu là khách mời
- Đại biểu khách mời dự đại hội công đoàn các cấp không quá 20% tổng số đại biểu chính thức của đại hội.

      5. Kinh phí tổ chức đại hội
- Kinh phí tổ chức đại hội được bố trí hợp lý, thiết thực trong kế hoạch tài chính của các cấp công đoàn và kinh phí hỗ trợ của chính quyền đồng cấp.
- Chế độ chi đại hội công đoàn từ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên theo quy định của Tổng Liên đoàn. Chi đại hội công đoàn cơ sở do ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định.

       IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
       1. Ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch đại hội, báo cáo cấp ủy đảng (nơi có tổ chức đảng), tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn. Đồng thời, yêu cầu chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, đại diện người sử dụng lao động có sự phối hợp để trả lời chất vấn, giải đáp và giải quyết các kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ mà đại hội công đoàn các cấp đặt ra.
     2. Để rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn đại hội, mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chọn từ 1 đến 2 công đoàn cơ sở để tổ chức đại hội điểm. Liên đoàn Lao động thành phố chọn Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ và Công đoàn Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam để tổ chức đại hội điểm.
     3. Liên đoàn Lao động quận, huyện, công đoàn ngành và cấp trên cơ sở quán triệt nội dung kế hoạch này tới công đoàn cơ sở; xây dựng kế hoạch đại hội của cấp mình và hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cơ sở. Coi trọng chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.
     4. Ban Tổ chức phối hợp với Văn phòng, các ban chuyên đề, các tổ công tác của Liên đoàn Lao động thành phố hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc chuẩn bị, tiến hành đại hội công đoàn các cấp; tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố.

          Kế hoạch này được triển khai thực hiện đến các cấp công đoàn.

Nơi nhận                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Ủy viên BCH LĐLĐ TP;                                              CHỦ TỊCH
- LĐLĐ quận, huyện, CĐN và tương đương;
- CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP;
- Lưu ToC, VT.
Đồng kính gửi:
- Đoàn Chủ tịch TLĐ;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng UBND thành phố
                             
                                                                           Đặng Thị Kim Liên
Kế hoạch tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ...
khảo sát, báo cáo hộ CNVC-LĐ nghèo cần hỗ trợ xây dựng, ...
Phát động thi đua trong CNVC- LĐ thành phố Đà Nẵng ...
Giao chỉ tiêu Mái Ấm Công Đoàn năm 2012
Giao chỉ tiêu TƯTĐTT năm 2012
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TLĐ ngày 27/12/2010 ...
Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của ...
Kế hoạch hội trại các cháu
Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em
Phụ lục số lượng phong trào CNVC – LĐ
Mẫu đăng ký tham gia thi đấu giải thể thao CNVCLĐ tp ...
Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại ...
Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Hội ...
Tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) ...
Tình hình thực hiện “Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ ...
Hoạt động nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ năm 2009 & ...

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết