Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.


Công văn

V/v báo cáo kết quả công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2012
Đăng ngày : 10/05/2012 07:00:00 - 2520 lượt xem

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. ĐÀ NẴNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 145/LĐLĐ                                                  Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2012
  V/v báo cáo kết quả công tác tuyên truyền
giáo dục 6 tháng đầu năm 2012 

                   Kính gửi: Các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng

         Căn cứ Công văn số 280/BTG-TLĐ ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc “Báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2012”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cấp Công đoàn thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai công tác tuyên truyền giáo dục 6 tháng đầu năm 2012.
        Báo cáo cần ngắn gọn, tập trung đánh giá những việc làm được, chưa làm được, ưu khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, kiến nghị kèm theo phụ lục (mẫu đính kèm).
       Để kịp thời tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng (qua Ban Tuyên giáo – Nữ công) trước ngày 20 tháng 5 năm 2012.


Nơi nhận:                                 TM. BAN THƯỜNG VỤ
 - Các cấp CĐ;                             PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu: VT, TG-NC.
 

                                                  Nguyễn Lê Quốc Linh

 

 

 


Công văn về xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ...
Giấy mời dự tổng kết, bế mạc Hội thao
Giấy mời dự tổng kết, bế mạc Hội thao 2
Công văn treo khẩu hiệu
Hướng dẫn tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu
Chỉ thị của Thành ủy Đà Nẵng về lãnh đạo đại hội ...
Giấy mời hội nghị tiếp xúc cử tri
Báo cáo hoạt động công đoàn quý I năm 2012 và một ...
Báo cáo kết quả hoạt động ủy ban kiểm tra quí I ...
Thông báo hoãn họp Ban chấp hành
Câu hỏi hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi thành phố ...
Phần thao tác thựchành cấp cứu người bị tai nạn lao động ...
Phần thi xử lý tình huống
Báo cáo hoạt động công tác nữ công quí I/2012
Thông báo về việc tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh ...
Giấy mời hội nghị BCH LĐLĐ thành phố bất thường
V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống bệnh Tay – ...
Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 02 năm 2012
Vận động đóng góp quỹ ”Mái ấm công đoàn”
Triển khai cuộc thi Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết