Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.


Kế hoạch triển khai hoạt động

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CNVC-LĐ thành phố lần thứ III năm 2010
Đăng ngày : 10/02/2010 07:00:00 - 2211 lượt xem
TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LĐLĐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------------- --------------------------------------------
Số:21/KH - LĐLĐ Đà Nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2009.

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp
và Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CNVC-LĐ thành phố
lần thứ III năm 2010

Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc “Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua Tổng Liên đoàn lần thứ VIII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII”, Kế hoạch số 4053/KH-UBND ngày 29/6/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc “Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ III, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII”; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CNVC-LĐ thành phố lần thứ III năm 2010, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 1. Đánh giá đúng kết quả và tác dụng phong trào thi đua trong CNVC-LĐ từ năm 2005 - 2009, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới theo tinh thần Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị.
 2. Biểu dương thành quả phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tiếp tục khơi dậy, cổ vũ động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ CNVC-LĐ, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH thành phố.
 3. Hội nghị điển hình tiên tiến được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.
NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

1. Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện từ nay đến Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CNVC-LĐ thành phố và Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ III, Đại hội thi đua Tổng Liên đoàn lần thứ VIII, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.
 • Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tại các đơn vị, Công đoàn phối hợp với chính quyền có kế hoạch, biện pháp thi đua cụ thể vận động CNVC-LĐ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD, nhiệm vụ công tác năm 2009, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, 35 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng và những ngày kỷ niệm khác trong năm 2010, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
 • Biểu dương, ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, các nhân tố điển hình, gương “ Người tốt, việc tốt”, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2010, chào mừng Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CNVC-LĐ thành phố, Đại hội thi đua thành phố lần thứ III, Đại hội thi đua Tổng Liên đoàn lần thứ VIII, tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VIII.
 • Tiếp tục phổ biến, quán triệt Luật Thi đua, Khen thưởng và các quy định của Trung ương, Tổng Liên đoàn, thành phố về thi đua khen thưởng, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về Thi đua Khen thưởng.
 • Phổ biến, giới thiệu học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.
2. Nội dung và thời gian tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến: Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ được tổ chức ở 02 cấp:
 • Công đoàn cấp trên cơ sở bao gồm: LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng, Công đoàn các Khu CN & CX Đà Nẵng.
 • Cấp LĐLĐ thành phố.
2.1. Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở:

2.1.1. Hình thức tổ chức Hội nghị:
 • Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, căn cứ nội dung hướng dẫn của LĐLĐ thành phố, Công đoàn phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến” hoặc “Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo” (Đối với nơi không có cấp ủy Đảng, chính quyền đồng cấp căn cứ vào hướng dẫn LĐLĐ thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị).
 • Hướng dẫn các Công đoàn cơ sở bình chọn các cá nhân, tập thể đủ tiêu chuẩn đại biểu chính thức tham gia Hội nghị điển hình tiên tiến cấp mình và cấp LĐLĐ thành phố (đối tượng, tiêu chuẩn dựa vào đối tượng, tiêu chuẩn cấp thành phố có vận dụng vào tình hình thực tiễn của đơn vị).
2.1.2. Nội dung Hội nghị:
 • Tổng kết, đánh giá phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong CNVC-LĐ và công tác tỏ chức chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn (2005- 2009);
 • Tổ chức giao lưu với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến hoặc báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến;
 • Lựa chọn những cá nhân, tập thể đủ tiêu chuẩn đi dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CNVC-LĐ thành phố lần thứ III  năm 2010 và dự Đại hội thhi đua các cấp;
 • Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc;
 • Phát động thi đua.
2.1.3. Số lượng đại biểu:
 • Tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị mà Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên cơ sở quyết định số lượng đại biểu chính thức, đại biểu mời Hội nghị;
 • Số lượng đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CNVC-LĐ thành phố lần thứ III thực hiện theo hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu phân bổ của LĐLĐ thành phố.
2.1.4. Thời gian tổ chức: Hội nghị tổ chức trong tháng 02/2010;

2.2. Đối với LĐLĐ thành phố: Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CNVC-LĐ thành phố lần thứ III năm 2010.

2.2.1. Số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn đại biểu chính thức:

a/ Số lượng: Dự kiến 150 người, gồm: Đại diện 20 tập thể và 130 cá nhân điển hình tiên tiến, được phân bổ cho các đơn vị (có danh sách phân bổ kèm theo).

b/ Tiêu chuẩn tập thể điển hình tiên tiến (20 tập thể): Là những tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua 5 năm qua, do Công đoàn cấp trên cơ sở và LĐLĐ thành phố xét chọn.

c/ Tiêu chuẩn cá nhân điển hình tiên tiến là đại biểu chính thức (dự kiến 130 người), gồm 3 đối tượng sau:

+ Đối tượng 1: Công chức, viên chức, công nhân lao động là đoàn viên Công đoàn trực tiếp lao động sản xuất, công tác có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của đơn vị, đạt được một trong những tiêu chuẩn trong giai đoạn từ 2005 -2009 như sau:
 • Đạt giải thưởng các Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố, toàn quốc;
 • Được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo;
 • Đạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh;
 • Liên tục có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, được áp dụng trong sản xuất, công tác tiết kiệm hoặc làm lợi 50 triệu đồng trở lên hoặc sáng kiến không tính được hiệu quả kinh tế nhưng có ý nghĩa xã hội cao, được cơ quan, doanh nghiệp hoặc cấp trên xét công nhận và khen thưởng;
 • Có những đề tài nghiên cứu khoa học hoặc giải pháp khoa học cải cách hành chính, đã được đơn vị áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao, được đơn vị hoặc hoặc cấp trên xét công nhận và khen thưởng;
 • Bị tai nạn lao động từ 31% trở lên (đối với Nữ) và 41% trở lên đối với Nam, có tinh thần vượt khó, học hỏi chuyển đổi nghề nghiệp, tích cực lao động qua đó ổn định cuộc sống bản thân và gia đình;
 • Gương “Người tốt, việc tốt”, tiêu biểu xuất sắc;
+ Đối tượng 2:
 • Cán bộ Công đoàn chuyên trách có thành tích xuất sắc 3 năm gần nhất liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, hoặc từ năm 2005 tới nay đã được công nhận chiến sỹ thi đua cấp thành phố, cấp Bộ, cấp ngành, cấp toàn quốc;
 • Cán bộ Công đoàn bán chuyên trách xuất sắc tiêu biểu, nhiệt tình trong các phong trào.
+ Đối tượng 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý, người sử dụng lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp các thành phần kinh tế có thành tích:
 • Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các chế độ chính sách và Qui chế dân chủ cơ sở, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CNVC-LĐ, đời sống, thu nhập người lao động được cải thiện;
 • Tạo điều kiện và hỗ trợ cho Công đoàn  hoạt động; đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào do tổ chức Công đoàn phát động;
 • Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với luật;
 • Xây dựng và ban hành các qui chế doanh nghiệp như: Quy chế đào tạo lại, Qui chế thi đua khen thưởng, Qui chế sử dụng quĩ phúc lợi, Qui chế dân chủ cơ sở.
d/ Thời gian tổ chức Hội nghị: Dự kiến trong tháng 03/2010.

2.2.2. Số lượng và đối tượng đại biểu mời: 70 người, gồm:
 • Lãnh đạo Thành ủy, UBND, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN, Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thành phố.
 • Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban, phòng và đơn vị trực thuộc LĐLĐ TP.
 • Chủ tịch LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở
 • Chủ tịch Công đoàn của một số doanh nghiệp và đơn vị địa phương, TW đóng trên địa bàn thành phố có đông CNVC-LĐ.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 1. Căn cứ vào kế hoạch này dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức triển khai thực hiện.
 2. Các đơn vị căn cứ vào số lượng đại biểu được phân bổ và đối tượng quy định, tiến hành bình chọn những đại biểu xuất sắc nhất, đề nghị LĐLĐ thành phố xét duyệt đại biểu chính thức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CNVC-LĐ thành phố. Hồ sơ gửi về LĐLĐ thành phố (qua Ban Chính sách – Pháp luậti) trước ngày 06/2/2010, bao gồm:
  • Tờ trình của Công đoàn đơn vị, có danh sách của các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến đề nghị xét đại biểu chính thức.
  • Bản tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu số 01 gửi kèm)
 3. Để phục vụ cho công tác tuyên truyền, đóng tập tài liệu các điển hình tiên tiến và báo cáo điển hình tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CNVC-LĐ thành phố, LĐLĐ thành phố sẽ tiếp tục xét chọn và hướng dẫn 10 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu xuất sắc viết báo cáo thành tích. Các cá nhân và đại diện tập thể viết báo cáo điển hình do các đơn vị bình chọn giới thiệu và là đại biểu chính thức dự Hội nghị.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CNVC-LĐ thành phố lần thứ III năm 2010, đề nghị các cấp Công đoàn tổ chức triển khai thực hiện, có gì vướng mắc liên hệ với Ban Chính sách – Pháp luật LĐLĐ thành phố (số điện thoại 3822262 hoặc 0905.47.13.47) để đề xuất giải quyết./.

Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Tổng LĐLĐ VN PHÓ CHỦ TỊCH
- Sở Nội vụ
- Chủ tịch, Phó chủ tịch  LĐLĐ TP  
- Các cấp CĐ  
- Các Ban LĐLĐ TP  
- Lưu VT, CSKT-XH  Nguyễn Thị Chiến

Tình hình thực hiện “Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ ...
Hoạt động nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ năm 2009 & ...

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết