Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đo n viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đo n viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.

Văn bản hướng dẫn

Hướng dẫn quy trình xây dựng, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể
Đăng ngày : 23/04/2013 15:46:00
    
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06/HD-LĐLĐ Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2013
   
HƯỚNG DẪN
Quy trình xây dựng, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể 
          Ngày 1/5/2013 Bộ luật lao động 2012 có hiệu lực. Nhằm kịp thời hỗ trợ công đoàn các cấp tham gia với người sử dụng lao động tổ chức thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp đạt hiệu quả, đúng quy định của Bộ luật lao động và Luật công đoàn 2012; 
          Căn cứ quy định Bộ luật lao động và luật công đoàn 2012, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng hướng dẫn Quy trình xây dựng, thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, như sau:
          I. QUY TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ DOANH NGHIỆP:
          1. Quy trình thương lượng TƯLĐTT.
          Bước 1: Công đoàn cơ sở đề nghị NSDLĐ cung cấp thông tin.
        Trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng tập thể, Công đoàn cơ sở, có văn bản gửi NSDLĐ đề nghị cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian ít nhất 10 ngày, người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh cho CĐCS, trừ những bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của người sử dụng lao động
        Bước 2: Công đoàn cơ sở tổ chức lấy ý kiến tập thể lao động.
  Công đoàn cơ sở xây dựng nội dung đề xuất của tập thể lao động đối với NSDLĐ và các đề xuất của NSDLĐ với tập thể lao lao động. Tổ chức lấy ý kiến trực tiếp của tập thể lao động hoặc gián tiếp thông qua Đại hội CNVC, Hội nghị NLĐ hoặc lấy ý kiến bằng các hình thức khác…
  Bước 3: Công đoàn cơ sở thông báo nội dung thương lượng tập thể.
  Chậm nhất 05 ngày làm việc, CĐCS có văn bản thông báo gửi NSDLĐ về những nội dung dự kiến thương lượng tập thể để NSDLĐ được biết 
  * Ghi chú: Như vậy đến bước 3, CĐCS đã thực hiện xong quy trình chuẩn bị thương lượng tập thể, để chuyển sang quy trình tiến hành thương lượng tập thể. Tuy nhiên, trong 03 bước trên, CĐCS cần lưu ý 2 vấn đề:
  - Nội dung đề xuất thương lượng của tập thể lao động đối với NSDLĐ và nội dung đề xuất của NSDLĐ đối với tập thể lao động, cần phải đảm bảo những đề xuất có lợi hơn quy định của pháp luật, tuy nhiên không trái với quy định pháp luật.
  - Thời gian tổ chức thương lượng tập thể, cần thống nhất lịch với giám đốc doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp FDI).
  Bước 4: Tổ chức phiên họp thương lượng tập thể.
  - Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức phiên họp thương lượng tập thể theo thời gian, địa điểm do hai bên đã thỏa thuận.
  - Thành phần các bên thương lượng tập thể
  + Đối với doanh nghiệp: Người sử dụng lao động hoặc người đại diện cho người sử dụng lao động.
  + Đối với tập thể lao động:  Là Ban chấp hành công đoàn cơ sở (trường hợp doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS, thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tham gia thương lượng vấn đề này hiện nay đang vướng mắc, chờ Chính phủ hướng dẫn và Tổng LĐ chỉ đạo).
  * Lưu ý:
  - Việc thương lượng tập thể phải được lập biên bản, trong đó phải có những nội dung đã được hai bên thống nhất, thời gian dự kiến ký kết về các nội dung đã đạt được thoả thuận; những nội dung còn ý kiến khác nhau;
  - Biên bản phiên họp thương lượng tập thể phải có chữ ký của đại diện tập thể lao động, của người sử dụng lao động và của người ghi biên bản.
    Bước 5: Công bố công khai biên bản phiên họp thương lượng.
  - Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp thương lượng tập thể, BCHCĐCS phổ biến công khai, rộng rãi biên bản phiên họp thương lượng tập thể cho tập thể CNLĐ biết và lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lao động (đảm bảo trên 50% số người LĐ đồng ý) về các nội dung đã thỏa thuận.
  2. Ký kết thỏa ước lao động tập thể:
  Sau khi 2 bên thống nhất nội dung thương lượng tại phiên họp thỏa thuận và được 50% số người tập thể lao động tán thành nội dung thương lượng tập thể. BCHCĐCS tiến hành trích những nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật đã được 2 bên thống nhất đưa vào nội dung của TƯLĐTT và lập thành bản Thỏa ước lao động tập thể.
  BCH CĐCS gửi bản dự thảo TƯLĐTT về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để tiến hành rà soát và kiểm tra lại các nội dung trước khi gửi cho NSDLĐ ký kết hoặc tổ chức ký kết ngay tại Hội nghị người lao động, Đại hội CNVC.
  - Đại diện ký kết:
  + Đối với tập thể lao động: Chủ tịch CĐCS;
  + Đối với doanh nghiệp: NSDLĐ hoặc người đại diện NSDLĐ ủy quyền
  - Gửi bản TƯLĐTT:  TƯLĐTT đã ký kết phải làm thành 05 bản, trong đó:
  + Một bản do NSDLĐ giữ;
  + Một bản do BCHCĐCS giữ;
  + Một bản gửi Sở LĐTBXH giữ;
  + Một bản gửi CĐ cấp trên trực tiếp hoặc LĐLĐ thành phố (qua Ban Chính sách – Pháp luật)
  + Một bản gửi tổ chức đại diện NSDLĐ.
  - Hiệu lực của TƯLĐTT: Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể được ghi trong thoả ước. Trường hợp thoả ước lao động tập thể không ghi ngày có hiệu lực thì có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết.
  II. NGUYÊN TẮC VÀ QUYỀN YÊU CẦU THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ.
  1. Nguyên tắc thương lượng tập thể.
  - Thương lượng tập thể được tiến hành theo nguyên tắc thiện chí, bình đẳng, hợp tác, công khai và minh bạch.
  - Thương lượng tập thể được tiến hành định kỳ hoặc đột xuất.
  - Thương lượng tập thể được thực hiện tại địa điểm do hai bên thỏa thuận.
  2. Quyền yêu cầu thương lượng tập thể.
  - Công đoàn cơ sở  có quyền yêu cầu NSDLĐ thương lượng tập thể, NSDLĐ sau khi nhận được yêu cầu của CĐCS không được từ chối việc thương lượng. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thương lượng, NSDLĐ và Công đoàn cơ sở thoả thuận thời gian bắt đầu phiên họp thương lượng. 
  - Trường hợp một bên không thể tham gia phiên họp thương lượng đúng thời điểm bắt đầu thương lượng theo thỏa thuận, thì có quyền đề nghị hoãn, nhưng thời điểm bắt đầu thương lượng không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thương lượng tập thể.
  - Trường hợp NSDLĐ từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn quy định, thì CĐCS có quyền tiến hành các thủ tục yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật. 
  3. Gửi thỏa ước lao động tập thể. 
  - Theo quy định, NSDLĐ có trách nhiệm gửi cho Sở LĐTBXH và tổ chức đại diện NSDSLĐ. Thời gian gửi: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 2 bên ký kết.
  - CĐCS có trách nhiệm gửi cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc Liên đoàn Lao động thành phố (qua Ban Chính sách – Pháp luật)
  4.  Trách nhiệm thực hiện.
- Người sử dụng lao động phải thông báo công khai nội dung thỏa ước lao động tập thể cho mọi người lao động trong doanh nghiệp biết để thực hiện.
- Nếu cần có thể trích những nội dung chủ yếu và quan trọng gửi đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Mọi chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công bố thỏa ước lao động tập thể do người sử dụng lao động chi trả.
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
  - Liên đoàn Lao động quận, huyện, Công đoàn ngành, công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất, căn cứ nội dung trên triển khai, hướng dẫn đến các cấp công đoàn cơ sở trực thuộc. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT tại các doanh nghiệp theo quy định Bộ Luật Lao động và Luật công đoàn 2012.
  + Trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS trực thuộc tổ chức thực hiện việc thương lượng tập thể tại doanh nghiệp, để nghị liên hệ với Ban Chính sách – Pháp luật hoặc cán bộ phân công theo dõi, giúp đỡ để có sự hỗ trợ kịp thời. 
  - Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố, có bản TƯLĐTT đã hết hạn hoặc chưa ký TƯLĐTT căn cứ hướng dẫn trên tiến hành tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT đúng quy định.
  - Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả công tác thương lượng TƯLĐTT trong thời gian qua; 
  + Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn việc thương lượng Thỏa ước lao động tập thể theo quy định của Bộ luật Lao động 2012.
  + Giao Ban Chính sách – Pháp luật hỗ trợ các đơn vị khó khăn trong quá trình thương lượng, thỏa ước lao động tập thể. Kịp thời tham gia giải quyết những vướng mắc trong việc lập thủ tục gửi bản TƯLĐTT Sở Lao động Thương binh xã hội TP.
  Trên đây là hướng dẫn quy trình quy trình xây dựng, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị các cấp công đoàn khẩn trương triển khai thực hiện. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả việc ký kết TƯLĐTT về LĐLĐ thành phố. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị liên hệ Ban Chính sách – Pháp luật (ĐT: 0511.3822262), để phối hợp giải quyết.
 
Nơi nhận:    
- Tổng LĐLĐ VN (báo cáo) 
- Sở LĐTBXH (phối hợp)
- Các cấp CĐ (thực hiện)
- Lưu VT, CSPL. 
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
     PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
(Đã ký và đóng dấu)
Nguyễn Đức Thanh

Tải mẫu báo cáo thỏa ước lao động tại đây: uploads/Mau bao cao Thoa uoc lao dong tap the.doc
    

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết