Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đo n viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đo n viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.

Thông báo, quyết định

Thông báo của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Đà Nẵng về việc công nhận danh hiệu công đoàn các cấp
Đăng ngày : 12/01/2011 07:00:00
Ngày 28/12/2010 và ngày 12/01/2011 Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Đà Nẵng ban hành các quyết định công nhận danh hiệu công đoàn các cấp.
TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LĐLĐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 393/QĐ-LĐLĐ                                              Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận danh hiệu
 Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2010
***

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. ĐÀ NẴNG
- Căn cứ Điều 32, Chương IV, Điều lệ Công đoàn Việt Nam qui định nhiệm vụ quyền hạn của LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Căn cứ Thông tri số 01/Ttr-TLĐ ngày 27/10/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn vững mạnh và Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 29/10/2010 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Đà Nẵng hướng dẫn chấm điểm, xếp loại công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn ngành, LĐLĐ quận, huyện hàng năm;
- Xét đề nghị của Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo khối Trường học và Hành chính sự nghiệp thuộc LĐLĐ thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2010 Khối Trường học và Hành chính sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ thành phố Đà Nẵng quản lý như sau :

I. Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc:

1.CĐ Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II              (Xếp loại năm học 2009-2010)
2.CĐ Trường Cao đẳng Kinh tế- Kế hoạch                  (Xếp loại năm học 2009-2010)
3.CĐ Trường Cao đẳng Lương thực- Thực phẩm      (Xếp loại năm học 2009-2010)
4.CĐ Trường Đại học dân lập Duy Tân(Xếp loại năm học 2009-2010)
5.CĐ Trường Chính trị TP Đà Nẵng(Xếp loại năm học 2009-2010)
6.CĐ Học viện Chính trị - Hành chính  KV III                 (Xếp loại năm học 2009-2010)
7.CĐ Trường Đại học Thể dục - Thể thao  ĐN             (Xếp loại năm học 2009-2010)
8.CĐ Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng                        (Xếp loại năm học 2009-2010)
9.CĐ Trường Cao đẳng Phương Đông                         (Xếp loại năm học 2009-2010)
10.CĐ Trường Cao đẳng tư thục Đức Trí                      (Xếp loại năm học 2009-2010)
11.CĐ Trường Trung học Văn hoá nghệ thuật             (Xếp loại năm học 2009-2010)
12.CĐ Trường Cao đẳng Thương mại TW II                (Xếp loại năm học 2009-2010)
13.Công đoàn Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ
14.Công đoàn Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng
15.Công đoàn Trung tâm phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng
16.Công đoàn Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng
17.Công đoàn VP Kho bạc Nhà nước TP Đà Nẵng

II. Công đoàn cơ sở vững mạnh:
1.CĐ Trường Đại học Đông Á                                        (Xếp loại năm học 2009-2010)
2.CĐ Trường Cao đẳng Bách Khoa                              (Xếp loại năm học 2009-2010)
3.CĐ Trường CĐ Nghề Nguyễn Văn Trỗi                     (Xếp loại năm học 2009-2010)
4.CĐ CN Phòng Thương mại và CN Việt Nam tại Đà Nẵng

III. Công đoàn cơ sở đạt loại Khá:
1.CĐ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng                    (Xếp loại năm học 2009-2010)
2.CĐ Trường Cao đẳng dân lập KT-KT Đông Du ĐN  (Xếp loại năm học 2009-2010)
3.CĐ Trường Cao đẳng Việt Tiến(Xếp loại năm học 2009-2010)
4.CĐ Trường Cao đẳng Nghề Hoàng Diệu                (Xếp loại năm học 2009-2010)

IV. Công đoàn cơ sở không xếp loại:
1.CĐ Trường Cao đẳng Nghề Du lịch ĐN                   (Mới thành lập)

Điều 2: Giao trách nhiệm Ban Tổ chức căn cứ vào quyết định công nhận danh hiệu xếp loại CĐCS vững mạnh xuất sắc và vững mạnh năm 2010 để cấp “Giấy công nhận” cho đơn vị.

Điều 3: Ban Tổ chức, các Ban có liên quan của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở có danh sách ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Như điều 3                                                CHỦ TỊCH
- Lưu VT, ToC.
                                                                Đặng Thị Kim Liên

                                                                  (Đã ký)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LĐLĐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 33 /QĐ-LĐLĐ                                                Đà Nẵng, ngày 12  tháng 01  năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận danh hiệu
 Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2010
***

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. ĐÀ NẴNG
- Căn cứ Điều 32, Chương IV, Điều lệ Công đoàn Việt Nam qui định nhiệm vụ quyền hạn của LĐLĐ tỉnh, thành phố.
- Căn cứ Thông tri số 01/Ttr-TLĐ ngày 27/10/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn vững mạnh và Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 29/10/2010 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Đà Nẵng hướng dẫn chấm điểm, xếp loại công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn ngành, LĐLĐ quận, huyện hàng năm.
- Căn cứ biên bản họp xét, phân loại Công đoàn cơ sở năm 2010 của Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Khối doanh nghiệp thuộc LĐLĐ thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2010 Khối doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ thành phố Đà Nẵng quản lý như sau:

I. Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc:
01- Công đoàn Công ty CP xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung
02- Công đoàn Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát
03- Công đoàn Công ty CP xây lắp Điện Đà Nẵng
04- Công đoàn Công ty CP Du lịch Việt Nam Vitours
05- Công đoàn Công ty Liên doanh sản xuất Nguyên liệu giấy Việt - Nhật
06- Công đoàn Công ty CP In và dịch vụ Đà Nẵng
07- Công đoàn Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà Nẵng
08- Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng
09- Công đoàn Công ty CP Khách sạn SaigonTourane
10- Công đoàn Công ty TNHH MTV In Báo Nhân dân Đà Nẵng
11- Công đoàn Nhà xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng
12- Công đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng
13- Công đoàn Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An

II. Công đoàn cơ sở vững mạnh:

01- Công đoàn Công ty CP Du lịch Đà Nẵng
02- Công đoàn Công ty TNHH chế biến thực phẩm D & N (Danifoods)
03- Công đoàn Công ty CP Mỹ Phát
04- Công đoàn Công ty TNHH NGK Coca cola –VN tại Đà Nẵng
05- Công đoàn Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
06- Công đoàn Công ty CP Công nghệ phần mềm Đà Nẵng
07- Công đoàn Công ty LD Trung tâm Dịch vụ Total-VN
08- Công đoàn Công ty CP Dệt may 29/3

III. Công đoàn cơ sở đạt loại Khá:
01- Công đoàn Công ty CP Procimex Việt Nam
02- Công đoàn Công ty TNHH Valley view Việt Nam
IV. Công đoàn cơ sở không xếp loại:
01-Công đoàn Công ty CP Xây lắp Thuỷ sản Việt Nam
02-Công đoàn Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà
03-Công đoàn Công ty TNHH Du lịch và thương mại KS Hoàng Trà
04-Công đoàn Công ty CP Thép Miền Trung
05-Công đoàn Công ty TNHH DL&GT QT đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt
06-Công đoàn Công ty TNHH Indochina Riverside Tower

Điều 2: Giao trách nhiệm Ban Tổ chức căn cứ vào quyết định công nhận danh hiệu xếp loại CĐCS vững mạnh xuất sắc và vững mạnh năm 2010 để cấp “Giấy công nhận” cho đơn vị.

Điều 3: Ban Tổ chức, các Ban có liên quan của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở có danh sách ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.
Quyết định này thay thế cho quyết định số: 397/QĐ-LĐLĐ ngày 31/12/2010.

Nơi nhận:                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như điều 3                                         CHỦ TỊCH
- Lưu VT, ToC.
                                                      Đặng Thị Kim Liên


                                                            (Đã ký)

  TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LĐLĐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  394 /QĐ-LĐLĐ                                           Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận danh hiệu LĐLĐ quận, huyện,
Công đoàn ngành và cấp trên cơ sở vững mạnh năm 2010
***
BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. ĐÀ NẴNG
- Căn cứ Điều 32, Chương IV, Điều lệ Công đoàn Việt Nam qui định nhiệm vụ quyền hạn của LĐLĐ tỉnh, thành phố.
- Căn cứ Thông tri số 01/TTr-TLĐ ngày 27/10/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn vững mạnh và Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 29/10/2010 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Đà Nẵng hướng dẫn chấm điểm, xếp loại công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn ngành, LĐLĐ quận, huyện hàng năm.
- Xét đề nghị của các Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo khối LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành và cấp trên cơ sở thuộc LĐLĐ thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công nhận danh hiệu LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành và cấp trên cơ sở vững mạnh năm 2010 như sau:

 I- Đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc:
•Khối Liên đoàn Lao động quận, huyện
1- Liên đoàn Lao động quận Hải Châu
2- Liên đoàn Lao động quận Thanh Khê
3- - Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà
4- Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ
•Khối công đoàn ngành và cấp trên cơ sở
1- Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng
2- Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng
3- Công đoàn ngành Xây dựng thành phố Đà Nẵng
4- Công đoàn ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng
(Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Đà Nẵng đánh giá, xếp loại theo năm học)

 II- Đạt danh hiệu vững mạnh:

Khối Liên đoàn Lao động quận, huyện
1-Liên đoàn Lao động quận Ngũ Hành Sơn
2-Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu
3-Liên đoàn Lao động huyện Hòa Vang
Khối công đoàn ngành và cấp trên cơ sở
1-Công đoàn ngành Công thương thành phố Đà Nẵng
2-Công đoàn ngành Y tế thành phố Đà Nẵng

Điều 2: Giao trách nhiệm Ban Tổ chức căn cứ vào quyết định công nhận danh hiệu xếp loại Liên đoàn Lao động quận, huyện, Công đoàn ngành và cấp trên cơ sở vững mạnh xuất sắc và vững mạnh năm 2010 để cấp “Giấy công nhận” cho đơn vị.

Điều 3: Ban Tổ chức, các Ban có liên quan của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động các quận, huyện, Công đoàn ngành và cấp trên cơ sở có danh sách ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.


Nơi nhận: 
                                         TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Như điều 3                                           CHỦ TỊCH
- Lưu VT, ToC.
                                                            Đặng Thị Kim Liên

                                                                     (Đã ký)

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết