Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.


Văn bản hướng dẫn

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” lần thứ IV (2006-2010)
Đăng ngày : 30/12/2009 07:00:00 - 6456 lượt xem
Căn cứ hướng dẫn số 1880/TLĐ, ngày 6/11/2009 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" lần thứ IV (2006-2010) trong nữ CNVCLĐ.

Căn cứ hướng dẫn số 1456/TLĐ ngày 01/8/2005 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ ngày 24/11/2005 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Đà Nẵng về việc triển khai phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ thành phố Đà Nẵng (Giai đoạn 2006-2010), Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Đà Nẵng hướng dẫn việc tổng kết 5 năm  như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 1. Tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ; đánh giá công tác tổ chức chỉ đạo của các cấp Công đoàn đối với phong trào; tôn vinh biểu dương các cá nhân và tập thể nữ tiêu biểu trong phong trào 5 năm qua. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để chỉ đạo phong trào trong giai đoạn tiếp theo.
 2. Xác định mục tiêu, nội dung, giải pháp đẩy mạnh phong trào trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác vận động nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công của các cấp Công đoàn trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, Luật Bình đẳng giới và chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam và Đại hội Phụ nữ Việt Nam lần thứ X.
 3. Việc tổ chức tổng kết phong trào cần đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức.
II. NỘI DUNG:
 1. Căn cứ vào nội dung phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", tiến hành tổng kết đánh giá kết quả phấn đấu của các tập thể nữ, cá nhân nữ CNVCLĐ trên các lĩnh vực công tác, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học ... và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
 2. Tổng kết những kinh nghiệm phấn đấu của các điển hình tiên tiến; kinh nghiệm về công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào; làm rõ những khó khăn, hạn chế trong thời gian qua, trên cơ sở đó đề ra phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào trong giai đoạn tới.
 3. Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua, tiếp tục phát động phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2015.
III. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG:

Các cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng phải đủ các tiêu chuẩn sau:
 1. Đối với cá nhân:
  • Đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.
  • Gia đình được công nhận Gia đình văn hoá; nếu địa phương không tổ chức việc bình bầu danh hiệu thì phải có xác nhận của tổ dân phố, khu phố về việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
  • Nữ CNVCLĐ đang ở chung với gia đình thực hiện tốt trách nhiệm với gia đình, góp phần xây dựng gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá.
  • Gương mẫu chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.
  • Được tập thể nữ nơi làm việc suy tôn.
  • Là người tiêu biểu nhất trong số những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" đã được Công đoàn các cấp và cấp tương đương khen thưởng.
 2. Đối  với tập thể:
  • Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên.
  • Không có nữ CNVCLĐ vi phạm các hình thức kỷ luật.
  • Có từ 70% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" các cấp.
  • Là tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc  nước, đảm việc nhà" đã được CĐ các cấp và cấp tương đương khen thưởng
  • Đơn vị có phát động, tổ chức cho nữ CNVCLĐ đăng ký danh hiệu thi đua "Giỏi việc nước đảm việc nhà", có sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào và bình bầu danh hiệu theo tiêu chuẩn hướng dẫn hàng năm từ cấp cơ sở trở lên; hàng năm không có nữ CNVCLĐ sinh con thứ ba.
IV. VIỆC TỔ CHỨC TỔNG KẾT Ở CÁC CÔNG ĐOÀN NGÀNH, QUẬN HUYỆN, CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ, CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC:
 • Thời gian: Hoàn thành trước 30/3/2010.
 • Các cấp Công đoàn cần tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp để tổ chức tổng kết đạt kết quả.
 • Xây dựng kế hoạch triển khai, phân công trách nhiệm cụ thể và tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" lần thứ IV.
 • Gửi báo cáo tổng kết phong trào và danh sách tập thể nữ, cá nhân nữ đủ tiêu chuẩn đề nghị Tổng Liên đoàn, LĐLĐ thành phố khen thưởng; cấp giấy chứng nhận.
 • Với cấp cơ sở: Tuỳ tình hình và điều kiện cụ thể, lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức gặp mặt, biểu dương, nhân điển hình các tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu xuất sắc 5 năm qua. Tổng hợp báo cáo kết quả phong trào, đề nghị xét khen thưởng gửi về Công đoàn cấp trên theo quy định.
(*) Về việc công nhận danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"cho nữ CNVCLĐ: Công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố, tuỳ vào tình hình, điều kiện cụ thể của từng cấp, từng đơn vị đưa ra tiêu chuẩn để có các hình thức cấp giấy chứng nhận hoặc ghi sổ vàng danh dự cho những cá nhân  đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp mình. LĐLĐ thành phố sẽ cấp giấy chứng nhận danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp thành phố.

V. HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CẤP LĐLĐ THÀNH PHỐ:

1. Thời gian:

LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức hội nghị tổng kết vào tháng 6/2010, nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

2. Hình thức khen thưởng:

LĐLĐ thành phố sẽ xét tặng cờ, bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố và đề nghị Tổng LĐLĐ xét tặng cờ, bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất. Cấp giấy chứng nhận của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố cho những cá nhân đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2006-2010.

* Tiêu chuẩn đề nghị công nhận danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp thành phố:

Nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" 5 năm liên tục. (Ở một số đơn vị mới thành lập hoặc do điều kiện khó khăn trong sản xuất kinh doanh không thường xuyên tổ chức công nhận hàng năm, có thể lấy kết quả bình xét trong chuyên môn làm căn cứ bình bầu danh hiệu)

* Tiêu chuẩn đề nghị tặng thưởng:
 • Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam: cho đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" của LĐLĐ thành phố; có 5 năm liền đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp tương đương trở lên và có ít nhất 2 năm được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn hoặc đã đạt các giải thưởng, danh hiệu thi đua cấp Nhà nước.
 • Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam: cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ; có 5 năm liền đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp cơ sở trở lên và có ít nhất 1 năm được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn.
 • Bằng khen của LĐLĐ thành phố: cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ; có 5 năm liền đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp cơ sở trở lên và đã được tặng giấy khen của Công đoàn cấp trên cơ sở.
LĐLĐ thành phố căn cứ  kết quả khen thưởng đợt sơ kết 3 năm và thành tích thi đua 2 năm tiếp theo (2008, 2009) để xét khen thưởng trong đợt tổng kết 5 năm.

Số lượng Bằng khen: tối đa 34 bằng khen (16 tập thể, 18 cá nhân) và được phân bổ như sau:
 • Công đoàn ngành, quận huyện, cấp trên cơ sở mỗi đơn vị được xét khen thưởng nhiều nhất 01 tập thể , 01 cá nhân;
 • Và 05 tập thể, 05 cá nhân ở tất cả các CĐCS trực thuộc.
* Hồ sơ đề nghị khen thưởng:
 • Tờ trình đề nghị khen thưởng.
 • Bản tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".
 • Danh sách trích ngang đề nghị khen thưởng.
 • Báo cáo tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" của Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc (có bảng số liệu kèm theo).
Hồ sơ đề nghị khen thưởng (gồm 2 bộ) gửi về LĐLĐ thành phố trước ngày 10/3/2010 (qua Ban Tuyên giáo-Nữ công). Sau ngày trên, LĐLĐ thành phố không xét bất cứ trường hợp nào.   


VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VÀ KHEN THƯỞNG:
 • Kinh phí tổ chức hội nghị ở cấp nào do ngân sách Công đoàn cấp đó đảm nhận. Các cấp Công đoàn có thể đề nghị lãnh đạo địa phương, ngành, Ban VSTBPN hỗ trợ kinh phí để tổ chức hội nghị và khen thưởng.
 • Kinh phí khen thưởng được thực hiện qui chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn và LĐLĐ thành phố Đà Nẵng.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 1. Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ là phong trào mang đặc thù về giới đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động và triển khai trong 20 năm qua. Việc tổng kết phong trào lần thứ IV sẽ có ý nghĩa rất lớn và là trách nhiệm của Ban Thường vụ Công đoàn các cấp. Ban Thường vụ Công đoàn các cấp cần lựa chọn hình thức, biện pháp phù hợp để tổ chức hội nghị ở cấp mình đạt hiệu quả, coi đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong năm 2010 của các cấp Công đoàn nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), 1970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 80 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10).
 2. Các cấp Công đoàn cần làm tốt công tác tuyên truyền ngay từ đầu năm 2010, tập trung tuyên truyền về kết quả phong trào, những gương điển hình trong phong trào và những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, những kinh nghiệm chỉ đạo nhằm đẩy mạnh phong trào trong thời gian tới.
Các cấp Công đoàn có thể tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cùng với dịp tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ.

Trên đây là hướng dẫn tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" lần thứ IV (2006-2010) của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình thực hiện, các cấp Công đoàn cần kịp thời báo cáo về LĐLĐ thành phố (qua Ban Tuyên giáo-Nữ công) để theo dõi và chỉ đạo.

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Phó Chủ tịch thường trực
(Đã ký)
   
   
  Huỳnh Ngọc Hà

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết