Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đo n viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đo n viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.

Văn bản hướng dẫn

Hướng dẫn Triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (giai đoạn 2011-2015)
Đăng ngày : 18/05/2011 07:00:00
TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
LĐLĐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 10 /HD-LĐLĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
              Đà Nẵng, ngày 16  tháng 5 năm 2011

HƯỚNG DẪN
Triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
trong nữ CNVCLĐ (giai đoạn 2011-2015)

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Đà Nẵng hướng dẫn triển khai phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2011-2015 như sau:

I. MỤC TIÊU PHONG TRÀO

- Động viên nữ CNVCLĐ phát huy tài năng, trí tuệ, tham gia tích cực các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, vì sự phát triển bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

- Xây dựng người nữ CNVCLĐ yêu nước có sức khoẻ, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu; xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

- Thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế tham gia phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào.

- Thông qua phong trào tập hợp nữ CNVCLĐ vào tổ chức công đoàn và nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ CNVCLĐ, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO

1. Thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, công tác giỏi; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

2. Tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, tay nghề đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Tổ chức tốt cuộc sống gia đình theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, nuôi dạy con chăm ngoan, học tốt, gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phòng chống các hiện tượng tiêu cực và các tệ nạn xã hội.

4. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động công đoàn, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng.

III. TIÊU CHUẨN THI ĐUA


1.    Đối với cá nhân

- Có đăng ký danh hiệu thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà";
- Đạt danh hiệu lao động tiên tiến hằng năm;
- Được công nhận “Gia đình văn hóa”, nếu địa phương không bình bầu danh hiệu thì cần xét cụ thể: thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, chồng con không có người tham gia các tệ nạn xã hội và có gia đình hạnh phúc; quan hệ tốt với địa phương nơi cư trú.

2. Đối với tập thể

- Có số lao động nữ chiếm từ 30% trở lên so với tổng số CNVCLĐ của đơn vị
- Đơn vị có phát động, tổ chức cho nữ CNVCLĐ đăng ký danh hiệu thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", có tổ chức sơ kết, bình bầu danh hiệu hằng năm cấp cơ sở;
- Không có nữ CNVCLĐ vi phạm kỷ luật;
- Có 80% nữ CNVCLĐ trở lên đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" các cấp.

3. Danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” vẫn được xét tặng cho các đối tượng sau:

- Nữ CNVCLĐ nghỉ sinh con (trong diện con thứ nhất và thứ hai), trước và sau khi hết thời hạn nghỉ thai sản theo chế độ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt “gia đình văn hoá”.
-  Nữ CNVCLĐ chưa lập gia đình đạt danh hiệu tiên tiến, thực hiện tốt trách nhiệm người con, người chị, người em trong gia đình, đạt gia đình văn hoá

IV. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Ban Chấp hành CĐCS ra quyết định công nhận, ghi sổ vàng đối với các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" hằng năm. Chọn những tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất của phong trào để khen thưởng và đề nghị khen thưởng.

2. Công đoàn cấp trên cơ sở 3 năm tiến hành tổ chức sơ kết, 5 năm tổng kết phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ, khen thưởng và đề nghị LĐLĐ thành phố khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu.

3. Hình thức khen thưởng của Liên đoàn Lao động thành phố

Hằng năm, Liên đoàn Lao động thành phố xét tặng và đề nghị Tổng Liên đoàn tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào. Số lượng không quá 07 bằng khen cấp thành phố, 04 bằng khen cấp Tổng Liên đoàn. (các tập thể cá nhân đã được khen thưởng toàn diện thì không khen thưởng chuyên đề)

Tặng bằng khen và đề nghị Tổng Liên đoàn tặng bằng khen trong dịp sơ kết 3 năm; tặng cờ, bằng khen và đề nghị Tổng Liên đoàn tặng bằng khen trong dịp tổng kết 5 năm cho những tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu. Số lượng bằng khen cấp thành phố: không quá 16 bằng khen tại hội nghị sơ kết 3 năm, 02 cờ và 34 bằng khen tại hội nghị tổng kết 5 năm. Bằng khen cấp Tổng Liên đoàn -  theo số lượng phân bổ của Tổng Liên đoàn.

Thủ tục, hồ sơ và kinh phí khen thưởng: Thực hiện theo quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng (Ban hành kèm theo quyết định số 152/QĐ-LĐLĐ ngày 04/5/2009 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng).

* Giấy công nhận danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" 5 năm (2011-2015) được cấp cho nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp cơ sở 5 năm liên tục nói trên. Công đoàn ngành, quận huyện, cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc xét chọn và đề nghị LĐLĐ thành phố cấp giấy công nhận cho 30% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"  tiêu biểu cấp mình. Số còn lại do công đoàn ngành, quận huyện, cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc công nhận.
4. Các cấp công đoàn cần dành kinh phí thỏa đáng cho công tác khen thưởng phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp mình.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt nội dung phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2011-2015, các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 11/NQ-TW ngày 22/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, Luật Bình đẳng giới, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020; tuyên truyền phổ biến sâu rộng ý nghĩa của phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"  trong CNVCLĐ, những bài học kinh nghiệm, những gương điển hình tiêu biểu. Lồng ghép phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" với phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Chủ động tham gia với chính quyền, người sử dụng lao động tạo việc làm ổn định, cải thiên môi trường, điều kiện làm việc cho nữ CNVCLĐ; đấu tranh chống các hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự và nhân phẩm người phụ nữ. Tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ, kiến nghị sửa đổi những bất hợp lý và xử lý những vi phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật lao động...

3. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phong trào và kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
4. Giới thiệu những nữ CNVCLĐ ưu tú, trưởng thành từ phong trào để đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp hoặc tham gia vào các cấp uỷ, bộ máy lãnh đạo công đoàn, chính quyền các cấp. Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của lãnh đạo chuyên môn, chính quyền trong quá trình chỉ đạo, triển khai phong trào.

5. Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền thống tương thân tương ái trong CNVCLĐ, tham gia các hoạt động của cộng đồng, quan tâm chăm lo cho đối tượng nữ có con nhỏ đi học, trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

6. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban nữ công các cấp đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng để làm tốt công tác tham mưu về công tác vận động nữ CNVCLĐ và triển khai phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nữ công.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn triển khai phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2011-2015. Đề nghị công đoàn ngành, quận huyện, cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ vào tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị mình tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về LĐLĐ thành phố Đà Nẵng (qua Ban Tuyên giáo-Nữ công) theo định kỳ.
 
Nơi nhận
- Ban Nữ công TLĐ
- Hội LHPN tp
- Các cấp CĐ trực thuôc
- Lưu VP, Ban TG-NC
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Lê Quốc Linh

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết