Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đo n viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đo n viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.

Thông báo, quyết định

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 20 – NQ/TW
Đăng ngày : 13/01/2010 07:00:00
Báo cáo: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 20 – NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước”
I. Công tác triển khai quán triệt Nghị quyết:

Thực hiện Kế hoạch số 378/KH - TLĐ ngày 06/03/2008, Chương trình hành động số 399/CTr - TLĐ ngày 07/03/2008, Chỉ thị 02/CT - TLĐ ngày 30/09/2008 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Chương trình hành động số: 26 - CTr/TU ngày 29/04/2008 của Thành uỷ Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết 20-NQ/ TW về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước", LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã xây dựng Chương trình hành động số: 08/CTr - LĐLĐ và Kế hoạch số 09/KH - LĐLĐ hướng dẫn các cấp Công đoàn nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết 20 -NQ/TW.

Chương trình hành động của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết 20 đã đề ra 7 chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2013 với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp là: làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân lao động; chủ động tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của công nhân; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các thành phần kinh tế.

LĐLĐ thành phố đã thành lập 4 tổ công tác, cử cán bộ đi cơ sở nắm tình hình triển khai quán triệt Nghị quyết tại các cấp Công đoàn, nhằm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai một cách rộng rãi và có chất lượng.

Thành phố đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 20-NQ/ TW cho 152 cán bộ chủ cốt các cấp công đoàn và cán bộ chuyên viên LĐLĐ thành phố. Các cấp công đoàn trực thuộc LĐLĐ thành phố đã tổ chức học tập những nội dung cơ bản của Nghị quyết 20 cho 53.000 đoàn viên và 70.000 CNVCLĐ. Tháng 5/2009, LĐLĐ đã tổ chức H ô ội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết.

II. Kết quả thực hiện Chương trình hành động của LĐLĐ thành phố:

1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp công đoàn, trong đó chú trọng Công đoàn các KCN&CX, LĐLĐ thành phố đã ưu tiên đầu tư về cán bộ, kinh phí, tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý các KCN&CX.

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản làm căn cứ để công đoàn bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại doanh nghiệp; LĐLĐ thành phố đã tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực, kỹ năng xây dựng, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể; Tập huấn cho 90 cán bộ công đoàn chuyên trách về "Xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp". Từ dự án ILO tổ chức 4 lớp tập huấn cho 118 cán bộ công đoàn các cấp về kỹ năng xây dựng, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể. Tổ chức tập huấn xây dựng thang bảng lương cho 134 cán bộ công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp; Thành lập tổ tư vấn trực thuộc LĐLĐ thành phố để theo dõi, hỗ trợ công đoàn cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể, xem nội dung này là tiêu chí quan trọng trong đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh. Hiện nay, đã có 102/248 CĐCS doanh nghiệp ký kết, thực hiện TULĐTT, đạt tỷ lệ 41,1%. LĐLĐ thành phố đã tổ chức H ô ội nghị triển khai Nghị quyết 01/NQ-ĐCT của ĐOàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về "Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TULĐTT", đồng thời giao chỉ tiêu xây dựng TULĐTT đến năm 2010 cho các cấp công đoàn.

LĐLĐ thành phố đã phối hợp với Thanh tra Sở Lao động- Thương binh & Xã hội  kiểm tra 150 doanh nghiệp về thực hiện pháp luật lao động và Quyết định 30 của Chính phủ về việc hổ trợ doanh nghiệp, chỉ đạo cho trên 100 CĐCS tiến hành tự kiểm tra tại doanh nghiệp; Tổng kết 13 năm thực hiện Bộ Luật Lao động, 19 năm thực hiện Luật Công đoàn, hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động  và Luật Công đoàn. Phối hợp với Viện Công nhân Công đoàn Việt Nam tổ chức khảo sát các đơn vị Dệt - May trên địa bàn thành phố, tổ chức toạ đàm "Nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn nghành Dệt - May", khảo sát về quan hệ lao động tại doanh nghiệp. LĐLĐ thành phố thường xuyên chỉ đạo các cấp Công đoàn nắm tình hình thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật lao động, BHXH, việc ký hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng và diễn biến tư tưởng, những bức xúc của CNLĐ; Chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động tham gia cùng người sử dụng lao động giải quyết theo quy định của pháp luật nhằm ổn định quan hệ lao động trên địa bàn thành phố.

Công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho công nhân lao động được chú trọng. LĐLĐ thành phố đã phát hành 15.000 tờ rơi pháp luật lao động đến công nhân, 4.000 quyển sổ tay cán bộ công đoàn. Xây dựng 2 panô tuyên truyền về tổ chức công đoàn tại khu công nghiệp An Đồn và Khu công nghiệp Hoà Khánh. Văn phòng tư vấn pháp luật Công đoàn đã tư vấn pháp luật cho hàng trăm lượt CNLĐ. Câu lạc bộ Tuyên giáo công đoàn đã tổ chức tuyên truyền, tìm hiểu về Bảo hiểm thất nghiệp cho 500 công nhân tại khu công nghiệp An đồn.

LĐLĐ thành phố đã tổ chức khảo sát về nhu cầu nhà ở và đời sống văn hoá tinh thần trong CNLĐ khu công nghiệp (tháng 10/2008); khảo sát tình hình việc làm, thu nhập của công nhân lao động do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới (tháng 3/2009); Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn CĐCS tham gia xây dựng thang bảng lương; chỉ đạo CĐCS và phối hợp với ngành chức năng giải quyết 7 vụ tranh chấp lao động (Quý 1/2009); tín chấp cho 335 hộ CNVC - LĐ lập 15 dự án vay 1,5 tỷ đồng từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, đã tạo được việc làm cho hơn 900 lao động. CNVCLĐ đã đóng góp trên 562.872.000 đồng vào Quỹ "Mái ấm công đoàn", từ đó xây dựng 18 nhà "Mái ấm công đoàn", giúp đỡ 52 CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức trại hè cho 200 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi. Sau cơn bão số 9, LĐLĐ thành phố đã hổ trợ cho CNVCLĐ bị thệt hại do bão gần 150 triệu đồng.

Thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ, LĐLĐ thành phố đã tặng 30 xuất học bổng trị giá 30 triệu đồng cho các em học sinh có nguy cơ bỏ học, nhận giúp 72 hộ đặc biệt khó khăn của quận Sơn Trà.

2. Xây dựng nếp sống văn hoá, chăm lo đời sống tinh thần của người LĐ.

LĐLĐ thành phố định kỳ tổ chức câu lạc bộ Tuyên giáo Công đoàn với các nội dung như: Văn hoá doanh nghiệp; phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội; an toàn giao thông, Bảo hiểm thất nghiệp, doanh nghiệp chăm lo đời sống người lao động...

LĐLĐ thành phố tiến hành ký kết chương trình liên tịch với hội LHPN, Đoàn Thanh niên về tập hợp nữ CNLĐ tại địa bàn cư trú, đã phối hợp tổ chức 1 đêm văn nghệ kết hợp tuyên truyền về Luật Lao động, 4 đêm tuyên truyền, tư vấn sức khoẻ sinh sản cho nữ CNLĐ tại các khu công nghiệp.

Đầu tư nâng cao chất lượng chương trình truyền hình Lao động - Công đoàn trên đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng, chuyên trang Lao động & Công đoàn trên báo Đà Nẵng.

Chào mừng Đại hội X Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ thành phố đã tổ chức Lễ tuyên dương 50 CNVCLĐ tiêu biểu trong phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo".

LĐLĐ thành phố đã tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà Văn hoá lao động thành phố, khánh thành và đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/07/2009, được Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam gắn biển công trình chào mừng 80 năm Công đoàn Việt Nam. Nhà Văn hoá lao động là trung tâm hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao, trung tâm phát triển năng khiếu, bồi dưỡng cán bộ hạt nhân cho phong trào cơ sở. Hiện nay, Nhà văn hoá có 10 câu lạc bộ hoạt động thu hút hàng trăm CNVCLĐ đến sinh hoạt thường xuyên và phục vụ các hội thao, hội diễn của các đơn vị, doanh nghiệp với hàng ngàn người tham gia. Từ tháng 7/2009 đến nay, tại Nhà văn hoá lao động đã diễn ra 9 hội thao, 12 hội diễn văn nghệ của CNVCLĐ; Hội thi hát karaoke, đêm trình tấu ghi ta cổ điển, đêm giới thiệu Tác giả- Tác phẩm... phục vụ đông đảo công chúng.

LĐLĐ thành phố đã tổ chức biên soạn và phát hành 2000 cuốn "Lịch sử phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn thành phố Đà Nẵng 1929-2009", tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, gặp mặt 250 cán bộ công đoàn qua các thời kỳ.

3. Công tác phát triển tổ chức, phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ.

Năm 2008, thành lập mới 37 CĐCS phát triển trên 7.923 đoàn viên ( giảm 5364 đoàn viên ở Công đoàn các KCN&CX), cân đối số đoàn viên tăng trong năm là 2156.

Năm 2009, LĐLĐ thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; đề ra Chương trình phát triển 25.000 đoàn viên  giai đoạn 2008 - 2013; tổ chức toạ đàm trao đổi kinh nghiệm công tác thành lập CĐCS doanh nghiệp và giao chỉ tiêu thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên cho công đoàn cấp trên cơ sở, phấn đấu đến năm 2013 có 70% doanh nghiệp đủ điều kiện được thành lập tổ chức công đoàn. LĐLĐ thành phố đã tham mưu UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND ngày 13/6/2009 "Về tăng cường công tác xây dựng và củng cố công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng". Chỉ thị này đã tạo thuận lợi cơ bản trong công tác thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp. Năm 2009 đã thành lập mới 67 CĐCS (trong đó có 54 doanh nghiệp) đạt 181% so với năm 2008, phát triển mới 12.882 đoàn viên, đạt 162% so với năm 2008. Trong năm, giảm 11 CĐCS với 5970 đoàn viên (ngừng việc, giải thể, chuyển đi), cân đối tăng thêm trong năm là 56 CĐCS, 6912 đoàn viên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn được chú trọng, Công đoàn các cấp đã tổ chức 46 lớp tập huấn cho 2.185 lượt cán bộ, triển khai Nghị quyết Đại hội X, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam đến cán bộ, đoàn viên. Hội thi "Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi" được tổ chức ở 16 đơn vị thu hút gần 2000 thí sinh dự thi được xem như một đợt tập huấn, nâng cao kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

4. Hoạt động tại cơ sở.

Cụ thể hoá Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, các CĐCS thuộc khối hành chính sự nghiệp và trường học đã phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng chương trình công tác nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả công tác; Tổ chức cho các phòng, ban và cán bộ, giáo viên ký cam kết thực hiện "Những qui định về phẩm chất đạo đức đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên", "Nâng cao ý thức kỷ luật, cải tiến lề lối làm việc, tinh thần thực thi công vụ"...     Các CĐCS khối doanh nghiệp tổ chức quán triệt Nghị quyết 20 gắn với triển khai Chỉ thị 22 của Ban Bí thư về "Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp"; Chủ động đề nghị với người sử dụng lao động tạo điều kiện để công nhân lao động học tập nâng cao tay nghề, đảm bảo các điều kiện về bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Thực hiện tốt chính sách đối với lao động nữ; Tham gia xây dựng thang, bảng lương mới; Thương lượng xây dựng, ký kết, thực hiện thoả ước lao động tập thể. Ban chấp hành CĐCS một số doanh nghiệp đã tích cực cùng chủ doanh nghiệp tìm biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát động các phong trào thi đua, củng cố hoạt động của Ban chấp hành CĐCS và tổ Công đoàn. Do tác động của suy thoái kinh tế thế giới, một số doanh nghiệp gặp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động; Công đoàn đã kịp thời tham gia cùng chủ doanh nghiệp giải quyết chế độ, chính sách theo đúng pháp luật lao động.

Nhìn chung, các cấp công đoàn thành phố đã rất nổ lực trong việc tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết 20 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 tạo nên nhận thức thống nhất về sự quan tâm của Đảng đối với giai cấp công nhân và người lao động trên địa bàn thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được ban đầu, có thể thấy  những tồn tại như sau:
 • Mục tiêu Nghị quyết 20 đề ra là đến hết năm 2010 phải phấn đấu quyết liệt để đạt được sự chuyển biến tối đa về một số mặt. Nhưng gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, những vấn đề bức xúc, cấp bách của CNLĐ như vấn đề nhà ở, tiền lương và thu nhập, bảo hiểm xã hội, nơi sinh hoạt văn hoá, cơ sở nuôi dạy trẻ, nâng cao trình độ học vấn tay nghề... chuyển biến chưa rõ nét.
 • Một số cấp uỷ Đảng chưa thật sự quan tâm chỉ đạo tập trung, đồng bộ việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20, có đơn vị chưa xây dựng các nội dung trọng tâm thực hiện Nghị quyết.
 • Một số CĐCS chưa chủ động tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ. Do vậy, việc triển khai chương trình hành động thực hiện NQ 20 còn chậm.
 • Công tác tuyên truyền, học tập Nghị quyết trong CNLĐ khu vực kinh tế ngoài Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn.
III. Kiến nghị:
 1. Đối với Thành uỷ:
  • Đôn đốc, kiểm tra các cấp uỷ Đảng thực hiện chương trình hành động số 26 - CTr/TU ngày 29/04/2008.
  • Tăng cường chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển Đảng viên là CNLĐ trong các loại hình doanh nghiệp.
 2. Đối với UBND thành phố:
  • Yêu cầu các sở, ban, ngành báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Kế hoạch số 6442/KH - UBND ngày 25/10/2008 thực hiện chương trình hành động của Thành uỷ Đà Nẵng về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước".
  • Đôn đốc kiểm tra UBND các quận, huyện thực hiện Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND ngày 13/6/2009 "về tăng cường công tác xây dựng và củng cố công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng".
  • Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, xây dựng thiết chế văn hoá tại các khu công nghiệp.
  • Hỗ trợ kinh phí để công đoàn tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp.
 3. Đối với Tổng LĐLĐ Việt Nam:
  • Đề nghị tăng biên chế cán bộ vì hiện nay công đoàn cấp trên cơ sở (quận, huyện) chỉ có 3 cán bộ; Công đoàn giáo dục quận, huyện không có cán bộ chuyên trách.
  • Cho phép LĐLĐ thành phố được vận dụng chính sách hổ trợ cán bộ đoàn thể chính trị xã hội của thành phố đối với cán bộ công đoàn chuyên trách. (Tờ trình số 55/TTr-LĐLĐ ngày 14/12/2009).
  • Đề nghị hổ trợ kinh phí cho LĐLĐ thành phố:
   • Xây mới trụ sở làm việc vì dãy nhà 2 tầng đã xuống cấp sau hơn 30 năm sử dụng.
   • Trang bị xe ô tô phục vụ hoạt động Đoàn Chủ tịch tại các tỉnh miền Trung- Tây nguyên, vì xe hiện có đã trên 15 năm sử dụng.
   • Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm dạy nghề hoạt động hiệu quả.

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết