Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.


Công văn

Báo cáo sơ kết hoạt động kiểm tra Công Đoàn các cấp nửa nhiệm kỳ (2008 - 2013)
Đăng ngày : 10/08/2011 07:00:00 - 5270 lượt xem
TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
LĐLĐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 37C / BC- KT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 20  tháng  7  năm 2011

BÁO CÁO
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP
NỬA NHIỆM KỲ (2008 - 2013)

 
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
CÁC CẤP NỬA NHIỆM KỲ (2008 - 2013)
   
I. VỀ TỔ CHỨC, CÁN BỘ UỶ BAN KIỂM TRA:

Hiện nay Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ TP đang quản lý và theo dõi 14 Công đoàn cấp trên cơ sở và 55 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Về số lượng UBKT hiện có: 61 Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp; Trong đó: UBKT LĐLĐ TP: có 01, UBKT LĐLĐ quận, huyện, ngành và cấp trên cơ sở: có 14, CĐCS trực thuộc: có 46. Hầu hết Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã xây dựng được quy chế hoạt động, chương trình công tác, phân công trách nhiệm cho từng Uỷ viên và đã triển khai thực hiện được các nhiệm vụ chủ yếu của công tác kiểm tra. Tuy nhiên một số Công đoàn chưa thật sự quan tâm quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, tăng cường cán bộ kiểm tra, một số nơi khuyết Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra nhưng chưa được bổ sung kịp thời.
 
Về số lượng Ủy viên UBKT Công đoàn các cấp: Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua số lượng UV UBKT ở các cấp có sự biến động như: Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP : 01 đồng chí Phó chủ nhiệm chuyển công tác khác, 03 đồng chí về hưu trước tuổi. Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở một số đồng chí chuyển công tác, nghỉ hưu nên có sự thay đổi về nhân sự. CĐCS trực thuộc hết nhiệm kỳ phải đại hội và bầu lại, một số đồng chí vì nhiều lý do không tham gia UBKT nên phải bổ sung mới. Tổng số UV UBKT công đoàn các cấp tính đến nay có 230 đồng chí. Trong đó:  UBKT LĐLĐ TP 06 đồng chí và 01 cán bộ làm công tác kiểm tra tại VP UBKT, UBKT Công đoàn ngành, quận, huyện và cấp trên cơ sở có 59 đồng chí, UBKT CĐCS trực thuộc có 153 đồng chí, CĐCS không thành lập UBKT mà cử 01 đồng chí UV BCH làm công tác kiểm tra có 09 đồng chí.
 
Về chất lượng: Đa số các đồng chí làm công tác kiểm tra đều có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình với công việc được phân công, song do làm việc kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác kiểm tra còn hạn chế, hơn nữa tâm lý ngại tổ chức kiểm tra, ngại va chạm cũng góp phần hạn chế kết quả kiểm tra.

II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ UỶ BAN KIỂM TRA:

1. Giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam


Trong nửa nhiệm kỳ năm qua Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra 1.351 cuộc kiểm tra; trong đó: UBKT LĐLĐ TP 53 cuộc; Công đoàn ngành, quận, huyện và cấp trên cơ sở: 1.047 cuộc, CĐCS trực thuộc 251 cuộc.

Qua kiểm tra cho thấy việc chấp hành Điều lệ CĐVN ở các cấp công đoàn tương đối tốt, thể hiện hàng năm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đều xây dựng và thực hiện chương trình công tác Công đoàn cấp mình tốt, tổ chức sinh hoạt BCH, Ban Thường vụ đúng qui định, nội dung sinh hoạt thiết thực, dân chủ, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ đúng qui định của điều lệ, chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai tài chính Công đoàn trước BCH, công tác phát triển đoàn viên, phát triển CĐCS có sự quan tâm của Ban thường vụ do đó trong nửa nhiệm kỳ qua đã phát triển khá tốt theo đúng Nghị quyết của BCH đề ra và tập trung ở khối ngoài Nhà nước. Trong nửa nhiệm kỳ qua hệ thống tổ chức Công đoàn có sự biến động cụ thể: tăng 250 CĐCS, giảm 24 CĐCS, hiện nay LĐLĐ TP Đà Nẵng đang quản lý 1.005 CĐCS với 81.062 Đoàn viên.

Công đoàn các cấp đa số đã xây dựng qui chế hoạt động của BCH, Ban Thường vụ và UBKT, xây dựng qui chế phối hợp với chuyên môn, hàng năm có kiểm điểm và bổ sung sửa đổi.

Tổ chức các hoạt động thiết thực, chú trọng công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện dân chủ, đúng quy trình, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đặc biệt LĐLĐ TP đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà Văn hoá Lao động góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh đó việc chấp hành Điều lệ ở một số CĐCS chưa thực hiện nghiêm túc, như việc tổ chức sinh hoạt tổ công đoàn, sinh hoạt BCH Công đoàn chưa đúng với qui định của Điều lệ, một số CĐCS ít tổ chức hoạt động, việc xây dựng CĐCS vững mạnh chưa được quan tâm.

2. Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn

 Đây là nhiệm vụ khó khăn cần bám sát cơ sở và thông qua thông tin của cán bộ đoàn viên, đồng thời thông qua công tác kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất để phát hiện. Kết quả trong nửa nhiệm kỳ qua, UBKT Công đoàn các cấp đã phát hiện và tổ chức kiểm tra 32 cuộc, đã kiến nghị xử lý 2 cuộc, nhắc nhở 30 cuộc, kiến nghị Ban thường vụ công đoàn cấp trên giải thể BCH CĐCS và chỉ định BCH CĐCS mới, khuyết điểm chính của các cuộc vi phạm Điều lệ là không tổ chức sinh hoạt BCH, không tổ chức đại hội CĐCS hết nhiệm kỳ, không triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên theo đúng qui định. Bên cạnh đó việc theo dõi, phát hiện uốn nắn sai sót của Công đoàn các cấp còn hạn chế, việc đoàn viên bỏ sinh hoạt CĐCS chưa phát hiện hoặc do nể nang nên không xử lý.

3. Kiểm tra tài chính tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn

Căn cứ nhiệm vụ và chương trình công tác của BCH, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp. Trong nửa nhiệm kỳ qua UBKT công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra việc quản lý tài chính tài sản là 1.269 cuộc; Truy thu 1.266.875.994 đồng. Trong đó: Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ TP đã kiểm tra 79 cuộc, truy thu 738.855.865 đồng, UBKT ngành, quận, huyện và cấp trên cơ sở kiểm tra 816 cuộc, truy thu 26.000.000 đ, UBKT CĐCS kiểm tra 374 cuộc, truy thu 502.010.129 đồng.

Hàng năm, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đều tiến hành kiểm tra tài chính đồng cấp theo đúng qui định, ngoài ra thực hiện Chỉ thị của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBKT LĐLĐ TP đã tiến hành kiểm tra đột xuất và kiểm tra thường xuyên quỹ tiền mặt tại các cấp công đoàn được 21 cuộc trong đó kiểm tra quỹ thường xuyên được 12 cuộc, kiểm tra đột xuất 9 cuộc.
 
Kết quả kiểm tra cho thấy Công đoàn các cấp đã chấp hành tốt các qui định về tài chính của Bộ Tài chính và Tổng LĐLĐ Việt Nam. (hiện nay Công đoàn cấp trên cơ sở, kể cả Công đoàn Giáo dục quận, huyện trở lên Liên đoàn Lao động TP đều áp dụng phần mềm kế toán của TLĐ qui định) nên việc theo dõi ghi chép hồ sơ, sổ sách chứng từ đầy đủ, cập nhật số liệu kịp thời. Đảm bảo chi tiêu tại CĐCS và đảm bảo phục vụ các hoạt động bình thường cho tổ chức Công đoàn, thực hiện chi tiêu tiết kiệm để bổ sung cơ sở vật chất cho các cấp Công đoàn, cụ thể đã dùng ngân sách công đoàn tích lũy để xây dựng trụ sở Công đoàn Viên chức và Công đoàn Các KCN & CX gần 1,8 tỷ đồng. Bổ sung mua sắm tài sản phục vụ cho công tác nghiệp vụ ở cơ quan và Công đoàn cấp trên cơ sở. Đang xây dựng trụ sở làm việc LĐLĐ TP tại 48 Pasteur.
 
Việc duyệt quyết toán cho công đoàn cấp dưới trực thuộc và báo cáo quyết toán với cấp trên, TLĐ đúng qui định. Tuy nhiên việc báo cáo quyết toán của một số CĐCS không đúng thời gian gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của hệ thống.

Bên cạnh đó, việc thu kinh phí Công đoàn và đoàn phí vẫn còn thất thu, một số doanh nghiệp chây ỳ không nộp kinh phí theo quy định tại thông tư Liên tịch 119/TTLT - BTC - TLĐ của Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn, việc nộp đoàn phí ở một số CĐCS nhất là CĐ khối FDI không đúng theo quy định; chi tiêu của một số CĐCS không đúng qui định 1375/QĐ-TLĐ của TLĐ, chi tại LĐLĐ TP và Công đoàn cấp trên cơ sở cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ còn ít.

Việc kiểm tra các đơn vị sự nghiệp có thu và đơn vị công đoàn làm kinh tế được Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố thực hiện mỗi năm một lần, Hiện nay Liên đoàn Lao động thành phố đang quản lý 02 đơn vị sự nghiệp có thu là Nhà Văn hoá Lao động và Trung tâm dạy nghề LĐLĐ TP Đà Nẵng. Do 02 đơn vị mới đi vào hoạt động nên các nguồn thu chưa đủ bù chi vì vậy hàng năm LĐLĐ TP vẫn phải hỗ trợ thêm kinh phí tiền lương và hành chính cho 02 đơn vị này. Riêng Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà Nẵng thuộc LĐLĐ TP Đà Nẵng hoạt động SXKD theo Luật Doanh nghiệp, hàng năm đơn vị này đều làm ăn có lãi, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và giải quyết tốt việc làm, các chế độ chính sách cho người lao động.

Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra các cấp trong lĩnh vực kiểm tra quản lý sử dụng, tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế công đoàn đã giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp phát huy những ưu điểm, khắc phục kịp thời những sai sót, khuyết điểm, đồng thời góp phần nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

4. Giúp BCH, Ban Thường vụ giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động

Trong nửa nhiệm kỳ qua LĐLĐ thành phố và các cấp Công đoàn đã nhận được 145 đơn, trong đó: UBKT LĐLĐ TP nhận được 64 đơn, CĐ ngành, quận, huyện và cấp trên cơ sở 60 đơn, CĐCS nhận được 21 đơn. Trong nửa nhiệm kỳ qua, UBKT LĐLĐ TP đã tiếp 07 trường hợp đoàn viên và người lao động đến khiếu nại các chế độ chính sách tiền lương, mất việc, số người này đã được giải thích thoả đáng theo đúng luật.

Nội dung đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn, Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp xem xét, giải quyết theo đúng qui định của pháp luật. Đến thời điểm báo cáo không có đơn thư tồn đọng.
 
Nội dung đơn thuộc loại Công đoàn tham gia giải quyết, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước và người sử dụng lao động chủ yếu tập trung vào một số vấn đề như: Khiếu nại việc bị kỷ luật lao động, việc vi phạm hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ BHXH, BHYT, chế độ trợ cấp thôi việc, chế độ tai nạn lao động ... Quá trình tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cấp Công đoàn đã chuyển số đơn này đến các đơn vị có liên quan để được giải quyết.
 
Tuy nhiên, trong thời gian qua Ban chấp hành, Ban Thường vụ của một số nơi còn coi nhẹ công tác này, bên cạnh đó cũng còn một số Công đoàn cơ sở ngại va chạm với chuyên môn, chủ sử dụng lao động nên việc giải quyết đơn thư không dứt khoát, chưa mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người lao động, có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến đoàn viên, người lao động gửi đơn thư vượt cấp hoặc khiếu kiện kéo dài.

5. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra


Trong nửa nhiệm kỳ qua, UBKT đã phối hợp với Ban Tổ chức của LĐLĐ TP và Công đoàn ngành, quận, huyện cấp trên cơ sở bằng nhiều hình thức đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cán bộ công đoàn, nhất là CĐCS. Kết quả đã bồi dưỡng nghiệp vụ cho 975 cán bộ UBKT và cán bộ công đoàn các cấp, trong đó số được bồi dưỡng tại LĐLĐ TP là 275 người và tại LĐLĐ quận, huyện, ngành là 700 người, tập trung trong năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011 là năm Đại hội hết nhiệm kỳ của CĐCS. Tuy vậy công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra chưa được các cấp công đoàn quan tâm đúng mức, việc cử cán bộ đi bồi dưỡng nghiệp vụ còn gặp khó khăn do bận công tác chuyên môn, một số đồng chí ngại làm công tác kiểm tra do ngại va chạm, một số đồng chí sau đại hội không tiếp tục làm công tác kiểm tra mặc dù trước đó đã được bồi dưỡng nghiệp vụ. Trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra chưa được thường xuyên và chưa có hình thức bồi dưỡng thích hợp nặng về lý thuyết, nguyên lý, chưa đi sâu vào thực tế cụ thể.
   
III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ:

1. Ưu điểm

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp và hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của UBKT TLĐLĐ VN. Trong nửa nhiệm kỳ qua UBKT Công đoàn các cấp đã chủ động xây dựng chương trình,  kế hoạch công tác và tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra cụ thể: Tổ chức nhiều cuộc kiểm tra nhất là kiểm tra chấp hành điều lệ, kiểm tra thu chi ngân sách công đoàn, quản lý tài sản công đoàn, giúp CĐCS thực hiện tốt điều lệ và thu chi tài chính công đoàn đúng qui định, tạo cơ sở cho việc xây dựng CĐCS vững mạnh toàn diện. Kinh nghiệm cho thấy nơi nào tốt công tác kiểm tra thì phong trào ở đó hoạt động tốt, ít có đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 
Trong nửa nhiệm kỳ qua ,có một số đơn vị đã thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát của mình như: LĐLĐ quận Thanh Khê, Công đoàn các KCN & Chế xuất, CĐCS Kho Bạc Nhà Nước TP Đà Nẵng, CĐCS Công ty CP Dệt May 29-3, CĐCS Trường Đại học TDTT...

2. Tồn tại và nguyên nhân


Tồn tại:

- Một số Uỷ ban Kiểm tra hoạt động còn hạn chế, nhất là UBKT khu vực ngoài Nhà nước chưa xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, chưa phát huy vai trò của Uỷ ban Kiểm tra, một số nơi chưa tiến hành kiểm tra đồng cấp hoặc có kiểm tra nhưng mang tính hình thức, chất lượng chưa cao.

- Công tác kiểm tra tài chính TSCĐ được thực hiện ở các cấp Công đoàn, nhưng số thực thu kinh phí và đoàn phí sau khi lập biên bản truy thu chưa được thống kê, theo dõi và xử lý các đơn vị chây ỳ, không thực hiện. Chưa có biện pháp thích hợp xử lý các CĐCS không lập dự toán, quyết toán đúng qui định.

- Chế độ thông tin báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời, chất lượng báo cáo còn hạn chế (chủ yếu ở cấp cơ sở).
Nguyên nhân:

- Một số Công đoàn chưa coi trọng và quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT thực hiện nhiệm vụ, một số UBKT chưa chủ động tổ chức kiểm tra, chưa kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban Kiểm tra cấp dưới hoạt động.

- Cán bộ làm công tác kiểm tra đa số là kiêm nhiệm, trình độ về tài chính và pháp luật còn hạn chế. Uỷ viên UBKT làm việc theo nhiệm kỳ nên luôn có sự thay đổi, biến động.

- Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở một số nơi chưa được quan tâm tổ chức kịp thời.

3. Kiến nghị

Để công tác kiểm tra Công đoàn ngày càng phát huy, giúp Ban Chấp hành, Ban thường vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Uỷ ban Kiểm tra kiến nghị với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp quan tâm, chỉ đạo hoạt động Uỷ Ban Kiểm tra, củng cố, bổ sung kịp thời các Uỷ viên UBKT bị khuyết nhất là các chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ UBKT Công đoàn. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để UBKT thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ theo qui định của điều lệ và hướng dẫn của UBKT TLĐ.

Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp cần nâng cao chất lượng, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả, đảm bảo về số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra theo kế hoạch.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ TP phải kiến nghị với các cấp có liên quan và Tổng Liên đoàn LĐVN có chế tài, biện pháp xử lý các đơn vị cố tình không trích nộp kinh phí Công đoàn theo qui định. Nghiên cứu, bổ sung kịp thời các văn bản liên quan đến công tác quản lý tài chính Công đoàn cho phù hợp với tình hình hiện nay, như việc cấp kinh phí hoạt động cho Công đoàn Giáo dục quận, huyện. Chỉ đạo việc thực hiện trích nộp kinh phí phối hợp (0,2%) của khối SXKD TW đóng trên địa bàn phải nghiêm túc, đúng qui định.
Phần thứ hai
NHIỆM VỤ  UBKT CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP
ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ (2008 - 2013)

1. Về xây dựng tổ chức và cán bộ Uỷ ban Kiểm tra

Củng cố, hoàn thiện hệ thống UBKT Công đoàn các cấp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, cơ cấu đúng thành phần, tổ chức phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra kịp thời nhất là những đơn vị mới tổ chức đại hội, mới thành lập, đảm bảo Uỷ viên BCH, Uỷ viên UBKT phải được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.
 
2. Tập trung kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn

Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp chủ động giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện kiểm tra đồng cấp và tăng cường kiểm tra cấp dưới

Nội dung tập trung kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Quy định của Tổng Liên đoàn, của Công đoàn các cấp; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, trong hoạt động Công đoàn; Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; Việc xây dựng và thực hiện các quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn các cấp; Công tác phát triển đoàn viên, phát triển tổ chức Công đoàn. UBKT LĐLĐ TP phấn đấu kiểm tra việc chấp hành điều lệ ở Công đoàn cấp trên cơ sở ít nhất mỗi năm 1 lần, mỗi năm từ 06 đến 08 cuộc tại CĐCS trực thuộc.

3. Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn

Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp cần coi trọng và tăng cường công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm: chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin phát hiện và kiểm tra kịp thời khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ. Sau khi kiểm tra cần có đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tốt hơn.

4. Kiểm tra tài chính tài sản công đoàn và kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt

Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng đảm bảo chi tiêu phục vụ cho hoạt động của Công đoàn các cấp tránh chi tiêu không đúng mục đích, đảm bảo theo đúng các qui định của Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố mỗi tháng kiểm tra quỹ tiền mặt 01 lần, kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt tại cơ quan ít nhất  04 lần/ năm, kiểm tra tài chính đồng cấp LĐLĐ TP mỗi năm 01 lần, kiểm tra tài chính và quỹ tiền mặt Công đoàn cấp trên cơ sở và kiểm tra tài chính 02 đơn vị sự nghiệp có thu, 01 Doanh nghiệp thuộc LĐLĐ thành phố  mỗi năm 01 lần, CĐCS trực thuộc từ 6-8 đơn vị. UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS phải kiểm tra tài chính đồng cấp mỗi năm một lần và kiểm tra cấp dưới theo đúng kế hoạch đã được BCH, BTV thông qua. Các cấp Công đoàn nghiêm túc thực hiện dự toán và quyết toán năm đúng thời gian qui định.

5. Giúp BCH, Ban Thường vụ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

 Đây là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp thận trọng nghiên cứu kỹ đơn, phân loại đơn và đối chiếu với các qui định, chế độ, chính sách để tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành giải quyết kịp thời đảm bảo công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, hàng năm phấn đấu giải quyết dứt điểm đơn thư, không để tồn đọng đơn thư.

6.Tập huấn cán bộ kiểm tra

Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố căn cứ vào tài liệu của UBKT TLĐ, các văn bản qui định của Nhà nước để nghiên cứu, biên soạn tài liệu nghiệp vụ về công tác kiểm tra, tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra cho Công đoàn cấp dưới kịp thời, nhất là các CĐCS mới Đại hội, mới thành lập. Cung cấp kịp thời các văn bản, tài liệu có liên quan cho cán bộ kiểm tra khi được yêu cầu.
 
 Nơi nhận:
- Ban Thường vụ LĐLĐTP
- UBKT TLĐ (B/cáo)
- Các đ/c BCH LĐLĐTP
- Các đ/c UV UBKT LĐLĐTP
- Công đoàn ngành, quận, huyện
- CĐCS trực thuộc
- Lưu VP UBKT - VT
TM. UỶ BAN KIỂM TRA
PHÓ CHỦ NHIỆM

Phạm Hồng Minh

Báo cáo 6 tháng đầu năm
Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại Hội X Công ...
Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại Hội X Công ...
Công văn
Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6
Báo cáo tháng 4 năm 2011
Ủng hộ nhân dân Nhật bản bị thiệt hại do động đất, ...
V/v thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP Ngày 24/2/2011 của Chính phủ
V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia ...
Báo cáo tháng 2 năm 2011
Khảo sát, báo cáo hộ CNVC-LĐ nghèo cần hổ trợ xây dựng, ...
Báo cáo tháng 1 năm 2011
Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2010
Chương trình công tác tháng 01 năm 2011
Hướng dẫn về việc tổ chức đại hội công nhân viên chức ...
Hướng dẫn các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Tân Mão 2011
Đánh giá cán bộ công chức năm 2010
Báo cáo hoạt động tháng 10/2010
Bảo hộ lao động
V/v gửi kế hoạch kiểm tra CĐCS về LĐLĐ thành phố Đà ...

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết