Đà Nẵng 23/06/2017
STT
Số/Kí hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
tải về
1 Số: 6628/KH-UBND KH trợ giúp hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 04/08/2016
2 Số: 6575/KH-UBND KH Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên(1996-2016) 02/08/2016
3 Số: 35-KH/TLĐ KH Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 03/08/2016
4 Số: 1155/CTr-TLĐ Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam: Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII ĐCS Việt Nam 26/06/2016
5 Số: 348-CV/BTGTU CV so 348 ngay 01-8-2016 tai lieu tuyen truyen ve Hoi nhap quoc te 01/08/2016
6 Số: 679-CV/BTGTW Công văn số 679 về phổ biến các nội dung cơ bản của Hội nghị TW3 Khoá XII 14/07/2016
7 Số: 229-CV/ĐUK CV so 229 v/v gui tai lieu ve nhung noi dung co ban Hoi nghi Trung uong 3 27/07/2016
8 Số:4993/QĐ-UBND QD so 4993 ngay 26-7-2016 ban han CTHD thuc hien NQ so 35 ngay 16-5-2016 cua CP ve ho tro va phat trien doanh nghiep den nam 2020 tren dia ban TPDN 26/08/2016
9 Số: 109b/TB-TLĐ TB so 109b ngay 21-7-2016 KL ve cac noi dung cua HN cac Chu tich LDLD cac tinh TP CDN TW va tuong duong 21/07/2016
10 Số: 995/HD-TLĐ HD so 995 ngay 30-6-2016 CD khoi kien tham gia to tung dan su giai quyet cac vu an tranh chap LD ca nhan tranh chap lao dong tap the 30/06/2016
11 Số: 1079/TLĐ CV so 1079 ngay 18-7-2016 to chuc hoat dong Quy Xa hoi 18/07/2016
12 Số 44//2016/NĐ-CP Nghị định Chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động 15/05/2016
13 Số 84/2015/QH13 Luật An toàn, vệ sinh lao động 10/07/2016
14 Số 39/2016/NĐ-CP Nghị định Chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động 15/05/2016
15 Số 37/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 15/05/2016
16 17/KH-TLĐ Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, khu chế xuất. 07/04/2016
17 4847/KH-UBND Kế hoạch Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 05/07/2016
18 4944/KH-UBND Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 tại thành phố Đà Nẵng 11/07/2016
19 4795/UBND-KGVX V/v triển khai Kế hoạch số 06-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng 04/07/2016
20 07C/NQ-BCH Về chất lượng bữa ăn ca của người lao động 25/02/2016
21 1499/HD-TLĐ THAM GIA TỔ CHỨC HN NLĐ 21/09/2015
22 02/NQ-ĐCT 02-NQ-ĐCT ĐỐI THOẠI Ở CƠ SỞ 17/11/2015
Đường dây nóng

Mọi thông tin tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ qua :

0905 102 282

05113 822 262

Lượt truy cập
00568859
Hôm nay:2099
Tất cả:00568859
Đang trực tuyến:41
Hình ảnh hoạt động
CLB Doanh Nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động
Bootstrap Slider

Designed and Maintained byDanaWeb.vn